A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Vì lẽ đó, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì việc sẽ tốt” hay “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”.

Thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện lời căn dặn của Người và triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thẻ thao và Du lịch đã nhận định: Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và nhận thức của mỗi đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác ở cơ quan.

Thực tiễn đã cho thấy, những chi bộ trong sạch, vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp, có nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt đa dạng, có chất lượng tốt. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 28/01/2019 của Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2021-2025, theo đó chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo hiệu quả; đồng thời hướng dẫn cho các chi bộ về nội dung, cách thức và các bước sinh hoạt; yêu cầu các chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt hàng tháng gửi Đảng ủy Sở để nắm bắt và theo dõi; phân công các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy dự theo dõi, chỉ đạo tại các phiên sinh hoạt của các chi bộ; mời các đồng chí bí thư chi bộ tham dự sinh hoạt chéo giữa các chi bộ để trao đổi các nội dung liên quan hay học tập kinh nghiệm khi tổ chức sinh hoạt.

Nhìn chung, thời gian qua, các chi bộ trong Đảng bộ Sở đã duy trì sinh hoạt đúng thời gian qui định, nhiều chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoặc chọn nhiệm vụ trọng tâm đột phá của chi bộ để sinh hoạt. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng thì phương pháp điều hành sinh hoạt, điều hành thảo luận, gợi mở vấn đề đã được thực hiện khoa học hơn. Vai trò, trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng, có nhiều đổi mới, phong phú, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng, quán triệt các văn bản cấp ủy cấp trên, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn, kiểm điểm đánh giá từng đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng. Việc đánh giá chấm điểm các chi bộ luôn đạt chất lượng tốt; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ luôn đạt trên 90% số lượng đảng viên của mỗi chi bộ; không có đảng viên vắng mặt không có lý do cũng như không có đảng viên vắng mặt quá 3 kỳ sinh hoạt chi bộ/năm; thời gian sinh hoạt từ 90 đến 120 phút/kỳ họp. Các ý kiến tham gia phát biểu ngày càng có trách nhiệm và đi thẳng làm rõ các vấn đề chủ tọa gợi ý thảo luận. Sau các buổi sinh hoạt đã thống nhất và ban hành được Nghị quyết hoặc kết luận của cuộc họp...

Kết quả đánh giá, phân loại chi bộ và đảng viên trong những năm gần đây cho thấy, tỷ lệ chi bộ và đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt tỷ lệ cao (20% theo quy định), không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó thấy được việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ.

Tuy nhiên, do Đảng bộ phụ trách đa ngành, đa lĩnh vực, có những chi bộ thường xuyên phải đi phục vụ tại cơ sở hoặc tham gia tập huấn thi đấu ở các địa phương khác nên việc duy trì sinh hoạt một số tháng chưa đúng thời gian đăng ký; việc ghi chép biên bản cuộc họp ở một số chi bộ chưa khoa học; số lượng đảng viên tham gia phát biểu đóng góp trực tiếp tại cuộc họp chưa nhiều...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 271-KH/ĐU ngày 09/11/2022, trong đó tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Một là, nâng cao nhận thức của chi bộ, chi ủy hoặc đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ về vai trò, mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, văn bản chỉ đạo để chi ủy chi bộ nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, triển khai đến đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong chi bộ để đảng viên đóng góp trí tuệ, công sức vào hoạt động của chi bộ.

Hai là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ

Ban chi ủy hoặc đồng chí Bí thư chi bộ - nơi chưa có chi ủy: Phân công chi ủy viên, tổ đảng hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan chuẩn bị các nội dung công việc thuộc nội dung sinh hoạt đã được lựa chọn để đưa ra chi ủy thảo luận thống nhất, nơi chưa có chi ủy thì Bí thư tổng hợp trước khi đưa ra hội nghị chi bộ. Nghiên cứu và tham khảo kỹ những tổ chức, cá nhân, người có chuyên môn am hiểu sâu về những vấn đề mà chi bộ có dự định đưa ra chi bộ sinh hoạt. Tổ chức họp chi ủy để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có). Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến chậm nhất 02 ngày trước khi tổ chức sinh hoạt.

Các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy được phân công theo dõi phụ trách các chi bộ giành thời gian tham gia sinh hoạt với các chi bộ, có định hướng cụ thể về triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hóa các Nghị quyết của tỉnh, của Đảng bộ Sở đã ban hành và việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các tổ đảng, đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt: Trên cơ sở phân công nhiệm vụ của Ban chi ủy chi bộ, tổ đảng hoặc đảng viên được phân công trực tiếp chuẩn bị từng nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng những nội dung, nhiệm vụ được giao. Nếu trong quá trình chuẩn bị, nghiên cứu nếu thấy còn nhiều vấn đề phát sinh hoặc chưa phù hợp để tổ chức sinh hoạt thì báo cáo Ban chi ủy kịp thời để thảo luận, cho ý kiến trước khi quyết định.

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy chi bộ

Thường xuyên quan tâm tạo nguồn, củng cố, kiện toàn cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ bảo đảm số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác đảng viên trên cả 3 mặt: Công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác quản lý đảng viên và công tác phát triển đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12-4-2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm… Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định về thời gian sinh hoạt chi bộ

Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy trên cơ sở phân công theo dõi dự sinh hoạt tại các chi bộ, thường xuyên quan tâm, đôn đốc, theo dõi về công tác tổ chức sinh hoạt định kỳ và chuyên đề đảm bảo thời gian theo quy định; đồng thời bố trí tham gia cùng dự chỉ đạo, nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của chi bộ trong thời gian tới. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm túc và có chất lượng việc sinh hoạt chuyên đề, cụ thể: Thời gian sinh hoạt chi bộ thường kỳ từ ngày 25 hàng tháng đến ngày 05 tháng sau; thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 1 lần/Qúy.

Năm là, phát huy ý thức, trách nhiệm của mỗi đảng viên khi tham gia sinh hoạt chi bộ

Đối với từng đảng viên: Để ý kiến phát biểu có chất lượng, trước hết đảng viên phải nghiên cứu kỹ dự thảo nghị quyết, dự thảo các văn bản đã được chi ủy chi bộ gửi từ trước khi tổ chức sinh hoạt, nắm chắc các vấn đề, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, những vấn đề mới, vấn đề khó cần tập trung lãnh đạo... và nhiệm vụ của từng đảng viên. Phát huy trách nhiệm, thể hiện rõ chính kiến, quan điểm của mình, vấn đề nào nhất trí, vấn đề nào không nhất trí, nội dung nào cần bổ sung. Khi tham gia phát biểu phải thể hiện rõ tính đấu tranh, phê bình và tự phê bình, tinh thần xây dựng nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị.

Đối với chi ủy và cấp ủy viên chi bộ: Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm khi tham gia sinh hoạt chi bộ. Người chủ trì buổi sinh hoạt phải linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, có thái độ cởi mở, chân thành, đồng thời cũng cần quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Trong thảo luận phải thật sự phát huy dân chủ, tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn để đảng viên mạnh dạn thể hiện hết ý kiến của mình. Những ý kiến hợp lý, có tính xây dựng phải được Bí thư chi bộ và chi ủy tôn trọng, động viên, khuyến khích, giải đáp, tiếp thu một cách cầu thị. Bên cạnh đó, cần kịp thời chấn chỉnh, đấu tranh phê bình đối với những cá nhân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ hoặc có ý kiến thiếu tính xây dựng trong trao đổi, thảo luận...

Sáu là, Nâng cao chất lượng ghi chép biên bản các buổi sinh hoạt

 Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ lựa chọn và cử đồng chí thư ký ghi chép biên bản họp phải có khả năng quan sát lắng nghe và nắm được những nội dung chủ chốt, ghi chép trung thực, đầy đủ diễn biến quá trình hội nghị, ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của đồng chí chủ trì. Việc ghi chép biên bản phải đảm bảo đúng theo mẫu quy định tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong biên bản họp chi bộ phải có những nội dung như: thời gian, địa điểm, thành phần dự họp, báo cáo hoạt động của chi bộ đảng và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới,... Các nội dung được đưa vào trong biên bản họp chi bộ phải tóm tắt được những nội dung quan trọng nhất của cuộc họp, phải chính xác, khách quan, ngắn gọn, súc tích. Trước khi kết thúc sinh hoạt, thư ký phải trình bày lại biên bản trước toàn thể hội nghị sinh hoạt chi bộ; đồng chí chủ trì và thư ký phải ký vào sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ.

Bảy là, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Hằng năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy cấp dưới và chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; sổ biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Sau kiểm tra, giám sát phải thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để các chi bộ biết, đồng thời có các giải pháp, hình thức phù hợp để trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt để nhân rộng và phát động thi đua giữa các chi bộ, kịp thời chấn chỉnh chi bộ còn hạn chế, xem xét xử lý đối với bí thư chi bộ để chi bộ yếu kém. Toàn bộ các cuộc kiểm tra, giám sát phải hoàn thành trước khi đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ hằng năm./.


Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.284
Hôm qua : 3.553
Tháng 04 : 4.836
Năm 2023 : 177.650