A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Văn hóa năm 2023

Sáng 28.10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Văn hóa (VH) năm 2023 nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện về các giá trị VH, xây dựng và phát triển VH, con người Hà Giang trong giai đoạn mới. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: VH có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ, không thể tách rời với con người. Con người là chủ thể sáng tạo VH, ngược lại, VH là môi trường sản sinh ra những phẩm chất của con người. VH luôn hiện diện, thấm sâu trong mọi mặt của đời sống xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực đảm bảo sự phát triển bền vững của mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của VH, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc các dân tộc, xây dựng con người Hà Giang phát triển toàn diện”; thể hiện đồng bộ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển, đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khơi dậy và phát huy tối đa ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển nhanh và bền vững. Việc tổ chức Hội nghị VH toàn tỉnh năm 2023 là dịp quan trọng để nhìn nhận, đánh giá sâu sắc, toàn diện về thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển VH, con người Hà Giang trong giai đoạn mới, hướng đến các mục tiêu: Nhận diện giá trị VH, giá trị chuẩn mực của con người Hà Giang làm cơ sở, tiền đề quan trọng trong hoạch định chính sách trong thời gian tới; tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cốt lõi, trọng tâm của Hội nghị VH toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển VH trên địa bàn tỉnh; chỉ rõ hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đồng thời nhận diện thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và phát triển VH, con người Hà Giang hiện nay; tiếp tục nâng cao nhận thức, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến vì sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Hà Giang là địa bàn sinh sống của 19 dân tộc với nhiều giá trị VH độc đáo, phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Trải qua hơn 130 năm hình thành, phát triển và sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, tỉnh đã phát huy giá trị VH, sức mạnh con người, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển KT - XH, đảm bảo vững chắc QP - AN. Đến nay, tỉnh đã nhận diện được 131 di sản VH vật thể, 446 di sản VH phi vật thể, trong đó có 31 di tích và danh thắng cấp quốc gia, 30 di tích và danh thắng cấp tỉnh, 7 di sản văn VH phi vật thể được ghi vào danh mục di sản VH phi vật thể cấp quốc gia. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn xuất sắc vượt qua kỳ tái thẩm định lần thứ III. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện; công tác tuyên truyền, cổ động, biểu diễn nghệ thuật được chú trọng; các làn điệu dân ca, dân vũ, tiếng nói, chữ viết, trang phục, kiến trúc nhà ở, lễ hội được phục dựng, bảo tồn; nhiều hủ tục được xóa bỏ; các di tích lịch sử VH được tu bổ, tôn tạo. VH truyền thống trở thành tài nguyên vô giá để phát triển du lịch.

GS.TS Lê Hồng Lý, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phát biểu về định vị văn hóa Hà Giang trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

GS.TS Lê Hồng Lý, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phát biểu về định vị văn hóa Hà Giang trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

GS.TS Lê Hồng Lý, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phát biểu về định vị văn hóa Hà Giang trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

GS.TS Mạch Quang Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu về thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trong sự nghiệp xây dựng văn hóa Hà Giang tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư phát biểu về phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Giang vì mục tiêu giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư phát biểu về phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Giang vì mục tiêu giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia phát biểu về bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững ở Hà Giang.

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia phát biểu về bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững ở Hà Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Hội nghị VH tỉnh Hà Giang có ý nghĩa thiết thực, khẳng định quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phát biểu chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị VH toàn quốc tháng 11.2021. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tựu quan trọng mà Hà Giang đạt được trên các lĩnh vực, nhất là việc xây dựng và phát triển VH, con người Hà Giang. Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong phát triển VH, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Hà Giang nghiên cứu, ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển VH, con người Hà Giang; trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về VH, đồng thời, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng, phát triển VH; gắn kết chặt chẽ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển VH với các mục tiêu phát triển KT - XH, QP - AN. Tập trung triển khai các hệ giá trị về quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Phát huy vai trò của gia đình, trường học, cộng đồng, xã hội trong  xây dựng môi trường VH. Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về VH; tăng cường đầu tư các thiết chế VH hiện đại, phù hợp với VH của từng địa phương, dân tộc; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, VH tốt đẹp của 19 dân tộc; huy động các nguồn lực cho phát triển VH. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển VH. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành VH; chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian, truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về VH. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh Hà Giang, đặc biệt là các nét VH truyền thống độc đáo, riêng có ở Hà Giang.  

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng văn hóa, con người Hà Giang.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng văn hóa, con người Hà Giang.

Nghệ nhân ưu tú Vàng Chá Thào, Chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian xã Phố Cáo (Đồng Văn) phát biểu về giải pháp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh.

Nghệ nhân ưu tú Vàng Chá Thào, Chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian xã Phố Cáo (Đồng Văn) phát biểu về giải pháp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh.

Nghệ nhân Triệu Chòi Quyên, Chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) phát biểu về vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Dao trên địa bàn.

Nghệ nhân Triệu Chòi Quyên, Chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) phát biểu về vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Dao trên địa bàn.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Chự, Chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) phát viểu về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Tày; việc truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Chự, Chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) phát viểu về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Tày; việc truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp xây dựng và phát triển VH Hà Giang như: Định vị VH Hà Giang trong nền VH Việt Nam; Thực hiện Tám lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trong sự nghiệp xây dựng VH; phát triển VH, xây dựng con người Hà Giang vì mục tiêu giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; bảo tồn di sản VH trong phát triển du lịch bền vững và hội nhập quốc tế; xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; bảo tồn VH dân tộc Mông; vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian trong bảo tồn VH truyền thống; truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chân thành cảm ơn và tiếp thu đầy đủ 7 nhóm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các phát biểu thảo luận của chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu của tỉnh. Nhằm phát huy mạnh mẽ giá trị VH, sức mạnh con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Giang cùng tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý lĩnh vực VH. Vận dụng và triển khai hiệu quả hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Quan tâm và triển khai các giải pháp đồng bộ, đột phá trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản VH, nhất là các di sản đã được vinh danh, gắn với phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực VH, tập trung xây dựng VH trong Đảng và trong hệ thống chính trị gắn với tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá giá trị VH Hà Giang đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tổng kết lý luận và thực tiễn, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững".

BIỆN LUÂN - KIM TIẾN


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.190
Hôm qua : 3.521
Tháng 07 : 61.454
Năm 2024 : 566.800