A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện Xín Mần

CTTBTG - Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo của huyện đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Xín Mần.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh, trong huyện đặt ra nhiều khó khăn thách thức song công tác tuyên giáo của huyện luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức theo hướng chủ động bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng cụ thể.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Tuyên giáo đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Đặc biệt, đã kịp thời đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong công tác thông tin tuyên truyền trong bối cảnh cả nước, cả tỉnh, cả huyện tập trung ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Ngành Tuyên giáo tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên. Tổ chức 22 hội nghị với 2.970 lượt đại biểu tham dự và tuyên truyền đến quần chúng nhân dân được 123.420 lượt người nghe; Tổ chức được 33 hội nghị giao ban trực tuyến báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội với 10.626 lượt đại biểu tham dự để kịp thời cung cấp thông tin thời sự định hướng tuyên truyền có hiệu quả; Thường xuyên củng cố và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phát huy vai trò của 30 báo cáo viên cấp huyện, 391 tuyên truyền viên cơ sở, 20 cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, 324 cộng tác viên dư luận cấp xã kịp thời nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Định kỳ hàng tháng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền

Với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo 35 huyện, ngành Tuyên giáo của huyện đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho các chi, đảng bộ và đội ngũ cộng tác viên đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức đánh chặn các trang phản động của các thế lực thù địch trên mạng xã hội được 357 tin, bài, trang phản động và 119.373 bình luận đấu tranh, phản bác trên Internet, mạng xã hội.

Tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hàng tháng tổ chức biên soạn bản tin thông báo nội bộ để đưa lên trang thông tin điện tử của huyện; tham mưu xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các chi, đảng bộ biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương và lịch sử truyền thống ngành, thúc đẩy hoàn thành 18/18 cuốn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn và 01 Đảng bộ khối cơ quan. Hướng dẫn triển khai thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ huyện.

Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo huyện Xín Mần đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Xín Mần ngày càng phát triển.

Có thể nói rằng trong giai đoạn hiện nay công tác tuyên giáo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh và những vấn đề nổi cộm khác đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác tuyên giáo. Chính vì vậy, để giữ vững và mở rộng mặt trận tư tưởng của Ðảng, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Tuyên giáo huyện Xín Mần đề ra những nhiệm vụ giải pháp sau:

Một là, chủ động bám sát, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy trong lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Ba là, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, đề ra các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để phát sinh các điểm nóng.

 Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn của địa phương. Trọng tâm, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng lần thứ XIII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm của huyện.

Năm là, chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bảy là, tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhất là cán bộ tuyên giáo ở cơ sở.

Nguyễn Ngọc Khuyên – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xín Mần


Tác giả: Nguyễn Ngọc Khuyên
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.743
Hôm qua : 2.579
Tháng 05 : 72.797
Năm 2024 : 372.211