A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024”

Đó là chủ đề thi đua năm 2024 của Ủy ban nhân tỉnh được phát động tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm quan trọng để tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của cả giai đoạn. Phát huy những thành tựu đạt được trong phong trào thi đua năm 2023 và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đơn vị và nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) đã đề ra; Chương trình số 322 CTr/UBND tỉnh, ngày 26/12/2023 về phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với 06 nội dung thi đua gồm:

Một là, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu như: (1) Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7,5%; (2) Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; (3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.460 tỷ đồng; (4) Thu hút 3,2 triệu lượt khách du lịch; (5) Tổng giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 308 triệu USD; (6) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,4%; (7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%; (8) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,3%; (9) Duy trì bình quân 10,2 bác sĩ/1 vạn dân; Bình quân có 45,7 giường bệnh/1 vạn dân; (10) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 59,1%; (11) số tiêu chí nông thôn mới tăng trong năm 960 tiêu chí; (12) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,3%; (13)Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt trên 95%; (14) Tỷ lệ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, người chết, bị thương); (15) Đảm bảo công tác quốc phòng và quân sự địa phương; (16) Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); (17) Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; (18) Đảm bảo vệ sinh, môi trường, quản lý tài nguyên; (19) Thực hiện tốt hoạt động tín dụng; chính sách xã hội trên địa bàn; (20) Trên 90% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hai là, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị, trong đó tập trung cao cho thi đua thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; thi đua quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; thi đua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư; thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục triển khai hiệu quả và nhân rộng các mô hình điển hình trong thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; chuyển đổi số; đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch; nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; quản lý tốt tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường rừng…

 Lãnh đạo các huyện, thành phố ký kết thi đua với Chủ tịch UBND tỉnh

Ba là, thi đua nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới các trường và cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, triển khai Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2023 - 2030. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, đẩy mạnh phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương trong việc khám, chữa bệnh, nâng cao y đức trong cán bộ y tế. Quản lý, bảo vệ và phát huy tôt giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; đa dạng hóa các hình thức tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người nghèo; thực hiện tốt chính sách cho người có công.

Bốn là, thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thông suốt và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đề cao tính chủ động và kịp thời đề xuất hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Năm là, thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao khả năng ứng dụng của các đề tài, dự án vào thực tiễn; huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; thi đua nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp, công nhân lao động và nhân dân trong tỉnh.

Sáu là, thi đua xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; thi đua xây dựng củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực thi đua tạo sức lan tỏa sâu rộng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.


Tác giả: Thanh Lê
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 168
Hôm qua : 2.432
Tháng 06 : 68.837
Năm 2024 : 481.223