A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Ngành Tuyên giáo và ban tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ngành

Tuyên giáo được đề ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; chủ động xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Điểm nổi bật là ngành Tuyên giáo đã tập trung vào các vấn đề lớn, khó, quan trọng, có vấn đề mới từ trước đến nay Đảng ta chưa có quy định để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản mới, có ý nghĩa thiết thực đối với các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí - xuất bản, tạo cơ sở pháp lý của Đảng để triển khai thống nhất, đồng bộ trong Đảng và hệ thống chính trị, như tham mưu Ban Bí thư ban hành các quy định: Quy định số 99-QĐ/TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, Quy định 100-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản, Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

 

Toàn ngành tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhanh, đồng bộ, sâu rộng đến các cấp, ngành, địa bàn theo cả chiều dọc và chiều ngang, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động từ Trung ương đến địa phương. Công tác chuẩn bị tiến hành từ sớm, chu đáo, kỹ lưỡng, thiết thực, bài bản từ nội dung hội nghị, tài liệu đến khâu hậu cần và công tác truyền thông.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp, tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo lớn, có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự không ngừng đổi mới, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của Ngành Tuyên giáo, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao. Đó là: Hội nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình “Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng 2023” nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hội thảo khoa học cấp Quốc gia như: “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”, “Những vấn đề lý luận, thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”; Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”; Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023…

Hòa chung với những dòng chảy của các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của dân tộc, Ngành Tuyên giáo đã chủ động, kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, kết quả Kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XV. Đã kịp thời chỉ đạo nắm dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; biên soạn tài liệu để cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, phát sinh… bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng, trận địa thông tin, không để khoảng trống tư tưởng. Chủ động hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày sinh các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, danh nhân văn hóa, nhân vật lịch sử của dân tộc và của địa phương.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai mạnh mẽ, có sự kết hợp hài hòa hơn giữa “xây” và “chống”. Toàn Ngành đã tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

ra mat sach

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn Ngành đã tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường, nguyên tắc của cán bộ, đảng viên, kiên định trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới, tham mưu Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Đảng ủy Công an Trung ương: Gương mẫu, đi đầu trong công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác lý luận chính trị. Tổ chức toạ đàm trực tuyến “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự” đến 216 điểm cầu Công an tỉnh, thành phố và đơn vị cơ sở với 9.254 đại biểu tham dự; trong đó, có lãnh đạo, nhà khoa học các bộ, ban, ngành Trung ương; biên soạn, xuất bản, phát hành cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” giới thiệu những bài phát biểu, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân. Tổ chức học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trong Công an nhân dân với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và tư cách người Công an cách mạng”… Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm giữ gìn, phát huy danh dự, truyền thống, nêu cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tổ chức tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là các tác phẩm của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội và đấu tranh phòng, chống tham nhũng vào giáo trình, tài liệu giảng dạy các hệ đào tạo, lớp bồi dưỡng, tập huấn cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lần đầu tiên, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong CAND; Quy định về chế học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CNAD. Nội dung học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND được bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc của cấp ủy, đơn vị, đoàn thể. Việc học tập và làm theo Bác đã chuyển từ “học tập” sang “làm theo” thông qua việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; duy trì nhiều mô hình, phần việc cụ thể  như“Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”“Mẹ đỡ đầu”, “Con nuôi Công an xã”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Ngày thứ 7 yêu thương”, “Phòng tiếp dân kiểu mẫu”, “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”“Coi bệnh nhân như người thân”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương mẫu mực để học viên học tập, noi theo”“Ngân hàng máu sống”… Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, tiếp tục khẳng định giá trị, ý nghĩa cách mạng, khoa học, lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; làm rõ những kết quả đạt được, biểu dương, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Tích cực tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài, cộng tác viên dư luận xã hội nắm thông tin, nội dung, xây dựng, đăng tải các tin, bài trên báo chí, trên không gian mạng. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn đảm bảo tính thời sự và nguồn tin chính thống; tích cực tuyên truyền, cảnh báo về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng, ngừa của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Quảng Ninh: Tham mưu triển khai việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, hiệu quả

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động hướng dẫn các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển tích cực, mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu triển khai sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”; hướng dẫn, theo dõi, thẩm định, đánh giá nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong “Học và làm theo Bác”. Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 218 đăng ký mô hình “Phong trào thi đua học và làm theo Bác” cấp tỉnh của 11/20 đảng bộ trực thuộc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức thành công Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Cuộc thi được tổ chức từ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh bằng hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi: Hiểu biết, Tài năng, Hùng biện. Điểm mới của Cuộc thi là áp dụng hình thức thi mới ứng dụng công nghệ số, thông báo kết quả điểm và thứ hạng ngay sau khi phần thi kết thúc nên tạo được không khí thi đua sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Cuộc thi  đã khẳng định nhận thức nghiêm túc, sâu sắc của các cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thể hiện tình cảm, sự kính yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, từng tập thể, cá nhân phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bình Thuận: Đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh

Từ ngày 1/2 đến 19/5/2023, Tỉnh ủy Bình Thuận phát động, triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”, giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử.

Tính đến ngày 30/6/2023, có 100% chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” cho 38.885/42.022 đảng viên. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc, đảm bảo việc mỗi đảng viên tự báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của cá nhân, trong đó tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi người. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đăng ký 57 công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị gắn với hưởng ứng phong trào thi đua của địa phương, đơn vị. Triển khai phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023.

Ngoài hình thức tổ chức đồng loạt ở tất cả chi bộ trong đợt sinh hoạt chính trị, căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ đã tổ chức đa dạng, phong phú các hình thức khác nhau, trong đó các hoạt động tọa đàm, diễn đàn “Giữ trọn lời thề đảng viên”, “Lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân”; tổ chức hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ; lồng ghép trong Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua của các địa phương, hội, đoàn thể như ở các địa phương, đơn vị: Đức Linh, Tuy Phong, Bắc Bình, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên…

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục duy trì việc sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” gắn với nêu cao vai trò trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng thành viên đối với việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII; Kết luận số 01-KL/TW, gắn với triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, tập trung lựa chọn các nội dung của tác phẩm vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại chi bộ để công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được duy trì thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tiến hành sinh hoạt; tiếp tục nghiên cứu, đa dạng các hình thức sinh hoạt về đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”, đồng thời, cấp ủy các cấp cần rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức, về phương pháp, về đối tượng, hình thức, kết quả đạt được, hạn chế qua tự soi, tự sửa để việc sinh hoạt chính trị trở thành thực chất và hiệu quả thiết thực. Việc tổ chức sinh hoạt chính trị cần được tiến hành nghiêm túc, thực chất; tránh cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Hạn chế tối đa tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng góp ý để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng. Đồng thời, qua sinh hoạt, nếu có các biểu hiện, cần kiểm tra, giám sát để nhằm chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời.

 

Hà Tĩnh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới trong toàn Đảng bộ

Năm 2023, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”; chỉ đạo việc giám sát, đồng thời thành lập các đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực. Cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, giải quyết kịp thời, đúng quy định các vấn đề phát sinh từ cơ sở, được nhân dân quan tâm. 93% cấp ủy xã, phường, trị trấn xây dựng, ban hành quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo cùng cấp. 100% cấp ủy củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp đạt chuẩn; thành lập mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội. 100% cán bộ tuyên giáo có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đạt chuẩn theo quy định và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo.14/17 đơn vị xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống, chiếm 82,35%, cấp xã có 199/216 đơn vị xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống (đạt 92,1%); 14 ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã xuất bản lịch sử truyền thống  (mục tiêu Nghị quyết đến năm 2025 đạt 100%).

Công tác tuyên truyền đã chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp; việc triển khai quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị nghiêm túc, thực chất hơn, phù hợp bối cảnh mới; công tác nắm dư luận được chú trọng; vai trò của đội ngũ báo cáo viên, dư luận xã hội, Ban Chỉ đạo 35 ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động; các chuyên đề sinh hoạt chính trị được tập trung chỉ đạo bài bản, quyết liệt và đã bớt hình thức, chiếu lệ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng đa dạng hóa các hình thức.

Công tác tuyên giáo đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, Hà Tĩnh là một trong 20 tỉnh có chỉ số tăng trưởng và thu ngân sách cao nhất cả nước (chỉ số tăng trưởng đạt 8,01%, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 17 nghìn tỉ đồng).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 88-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, chú trọng thực hiện 7 giải pháp trọng tâm, đồng bộ như sau: (1) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, địa phương, đơn vị và cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết theo hướng đổi mới phương thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. (2) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. (3) Tiếp tục đổi mới cách thức, phương pháp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện mới. (4) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới. (5) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. (6) Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ. (7) Nâng cao năng lực, uy tín, bản lĩnh cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bình Dương: Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo với các mục tiêu và giải pháp cụ thể

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, đồng thời luôn quan tâm đến công tác định hướng thông tin tuyên truyền về mục tiêu, kết quả chuyển đổi số trong toàn tỉnh. Trong đó, chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo về vai trò, tầm quan trọng, xu thế tất yếu của chuyển đổi số đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới; xác định đổi mới hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số là giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, là công cụ tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong ngành Tuyên giáo.

Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Bình Dương đã số hoá các loại tài liệu như: (1) Báo cáo, Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ Đại hội V đến Đại hội XI và các loại tài liệu lịch sử Đảng; (2) Tổ chức cuộc thi cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh; (3) Các cuộc họp, hội nghị của ngành Tuyên giáo 100% tài liệu điện tử có mã QR-Code; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.…

Việc  tổ  chức  học  tập,  quán  triệt,  tuyên truyền, triển khai thực hiện, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là trên lĩnh vực tuyên giáo ngày càng đổi mới về nội dung, phương pháp, chú trọng hình thức trực tuyến. Ban Chỉ đạo 35 các cấp thường xuyên tổ chức lực lượng nòng cốt tích cực tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và phản bác các thông tin sai trái liên quan đến tình hình của địa phương, đơn vị, nhất là trên không gian mạng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, dư luận trên địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, giúp việc điều tra, nắm bắt, xử lý thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, sát với thực tế, giúp cấp ủy có biện pháp xử lý, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm ngay từ cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thông tin tuyên truyền các điểm di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh đến với các tầng lớp nhân dân, trong năm 2023, tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện mô hình “Bản đồ số, số hóa thông tin địa chỉ đỏ” tại các khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Bản đồ số, số hóa thông tin địa chỉ đỏ nhằm ghi nhận chính xác về hình ảnh và quá trình hình thành lịch sử của khu di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu, lưu giữ các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử.

 

Hiện nay, Thành đoàn Thủ Dầu Một, Thị đoàn Bến Cát, Thành đoàn Tân Uyên là những đơn vị đi đầu trong công tác số hóa tại các địa chỉ đỏ. Cụ thể, Thị đoàn Bến Cát thực hiện công trình “Số hóa các di tích lịch sử” đặt tại Nhà truyền thống thị xã, Công viên văn hóa Đoàn Thị Liên, Chùa tổ Long Hưng, Di tích Bót Cầu Định, Di tích Địa đạo Tam giác sắt… Thành đoàn Tân Uyên thực hiện công trình “Số hóa địa chỉ đỏ” tại 12 di tích trên địa bàn. Ở cấp cơ sở, Phường đoàn Dĩ An (Thành phố Dĩ An) đã ra mắt công trình thanh niên “Số hóa địa chỉ đỏ” tại đình thần Dĩ An; Phường đoàn Phú Lợi (Thành phố Thủ Dầu Một) thực hiện công trình “Bảng mã QR song ngữ giới thiệu về Khu di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi”; Phường đoàn Hiệp Thành (Thành phố Thủ Dầu Một) có công trình “Chuyển đổi số trong quảng bá tuyến đường mang tên nhân vật lịch sử”…

 

Bảo Châu


Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.570
Hôm qua : 2.858
Tháng 07 : 52.364
Năm 2024 : 557.710