A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ biên giới

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là cơ sở để thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, thể hiện tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của toàn bộ hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân trong đó có Mặt trận Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề trên, trong những năm vừa qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Bản Máy luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng “thế trận lòng dân”.

Ảnh: MTTQ xã phối hợp Đồn Biên phòng Bản Máy tặng quà gia đình chính sách

Bản Máy là một xã vùng cao biên giới của huyện Hoàng Su Phì có đường biên giới dài 19,615 km tiếp giáp với trấn Đô Long, huyện Mã Quan, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của huyện nên cấp ủy, chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên, được đặt lên hàng đầu.

Để xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ biên giới quốc gia, ông Thèn Đức Lâm, Chủ tịch MTTQ xã chia sẻ: “Xây dựng “thế trận lòng dân" trên địa bàn xã biên giới đã được chúng tôi xác định chính là xây dựng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu, phấn đấu của đồng bào các dân tộc xã nhà để quy tụ, tập hợp, khơi dậy, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng nền biên phòng toàn dân để bảo vệ biên giới quốc gia. Đây là một quá trình quá trình lâu dài, phức tạp, gian khó đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm cao độ.”

Dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của MTTQ huyện, Đảng ủy xã Bản Máy, sự đồng lòng của Nhân dân, sự phối hợp, giúp đỡ quý báu của các lực lượng đứng chân trên địa bàn, MTTQ xã đã luôn phát huy vai trò là ngọn cờ đầu trong xây dựng “thế trận lòng dân” để phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Điều đó đã được thể hiện qua các mặt hoạt động:

Một là, luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, pháp luật cho nhân dân trên địa bàn xã

Mặt trận Tổ quốc xã xác định, đây là vấn đề cơ bản, xuyên suốt, yếu tố quan trọng trong xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn. Bởi có tuyên truyền, giáo dục mới giúp cho Nhân dân, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn nâng cao được nhận thức, hình thành ý thức tự giác và niềm tin đối với việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. MTTQ đã gắn kết các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng phối hợp chặt chẽ với Đồn BP Bản Máy để tập trung tuyên truyền cho người dân nắm chắc quan điểm của Đảng về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức cho Nhân dân về vị trí, vai trò của biên giới quốc gia và trách nhiệm công dân, chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, bảo vệ biên giới; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, chăm lo đời sống Nhân dân biên giới. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, con người Việt Nam, lòng yêu nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chú trọng bồi dưỡng tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực biên giới lãnh thổ.

MTTQ xã thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời điểm, nhất là đối với các các cụm dân cư giáp biên giới của 4 thôn. Trong 5 năm qua, đã tổ chức tuyên truyền được 465 buổi/32.538 lượt người nghe, trong đó: Tuyên truyền trên loa đài được 124 buổi/6.820 lượt người nghe; bằng xe máy lưu động được 45 buổi/3.055 lượt người nghe; tại các hội nghị, ngày hội thôn bản được 356 buổi/2.734 lượt người nghe. Qua đó, làm cho Nhân dân hiểu và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Ảnh: MTTQ xã vận động Nhân dân, các ngành đoàn thể, lực lượng vũ tranglàm đường giao thông nông thôn chào mừng Đại hội MTTQ các cấp

 

Hai là, chủ động tham mưu bố trí dân cư ở khu vực biên giới hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ xã đã chủ động phối hợp với các ngành tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã nhiều nội dung quan trọng về bổ sung, điều chỉnh nhằm hoàn thiện thế bố trí dân cư có lợi trên địa bàn như: Vận động và duy trì các hộ dân cư tiếp tục sinh sống, làm việc ở gần biên giới; phối hợp chặt chẽ với Đồn BP Bản Máy duy trì 75 cá nhân hộ gia đình và 10 tập thể tham gia tự quản đường biên, mốc giới theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với cơ quan chuyên môn, Đồn BP Bản Máy khảo sát vị trí xây dựng trạm kiểm soát biên phòng ra gần biên giới và cụm dân cư hơn, qua đó củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết quân dân trong bảo vệ biên giới.

Đặc biệt, trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, MTTQ xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành tham mưu cho xã thành lập các chốt phòng, chống dịch và cử lực lượng tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bản Máy chốt giữ tại các đường mòn, lối mở gần biên giới để vừa ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, vừa phòng, chống dịch và bảo vệ biên giới tốt hơn.

Ba là, làm tốt công tác tham mưu và trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua phản biện xã hội và giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở địa bàn dân cư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Việc nắm bắt, tổng hợp và phản ánh ý kiến của Nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và UBND xã luôn được tiến hành kịp thời.

Bên cạnh đó, mặt trận đã tham mưu cho Đảng ủy xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở; chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên có cơ cấu hợp lý về độ tuổi, giới tính; thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các thôn, bản; không ngừng hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thực sự là của dân, do dân và vì dân; chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền xã nhất là về trình độ pháp luật và ý thức tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; có chính sách phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vận động Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

Bốn là, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Hưởng ứng các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát triển KTXH đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, các phong trào đều đem lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân hưởng ứng và đánh giá cao. Các hoạt động vận động thành lập quỹ hỗ trợ, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tạo sinh kế và kêu gọi các cá nhân, tổ chức chính trị, xã hội đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội cho Nhân dân được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ xã cùng với các tổ chức thành viên đã vận động cán bộ công chức và Nhân dân trong xã tham gia đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo, quỹ nhân đạo tổng cộng được gần 78 triệu đồng; quyên góp 4,6 tấn gạo, hơn 5 triệu đồng ủng hộ đồng bào Miền Trung chống dịch Covid; nâng cấp và mở mới được hơn 6.5 km đường; cấp cho nhân dân 143 con trâu, bò, 90 téc nước; vận động các cá nhân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn kêu gọi các mạnh thường quân đầu tư, chăm lo cho các gia đình chính sách, các cháu học sinh, hộ nghèo mỗi năm trung bình hơn 300 triệu đồng. Do đó, KTXH của xã từng bước phát triển, đời sống vật chất - tinh thần của bà con nhân dân không ngừng được cải thiện.

Phấn khởi trước những thành quả mà MTTQ xã đã đạt được, đồng chí Ma Mí Sình, Bí thư Đảng ủy xã Bản Máy khẳng định: "Đảng ủy xã rất quan tâm và sẽ tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo đối với mặt trận trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng rằng, Mặt trận Tổ Quốc xã không chỉ là ngọn cờ đầu trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ biên giới mà còn là trung tâm tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn thể đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng xã nhà khá về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh và có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Với những kết quả đã làm được, MTTQ xã Bản Máy đã củng cố, giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng, góp phần đắc lực vào việc xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ biên giới.

Bài và ảnh: Công Giang


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 185
Hôm qua : 2.432
Tháng 06 : 68.854
Năm 2024 : 481.240