A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, Dấu ấn nổi bật sau nửa nhiệm kỳ đổi mới

Trải qua nửa nhiệm kỳ hoạt động, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đã linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hoạt động của Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm theo dõi và đánh giá cao; vai trò hoạt động của HĐND tỉnh được thể hiện rõ, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần quan trọng cho sự phát triển KT-XH của địa phương.

Trải qua nửa nhiệm kỳ hoạt động, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đã linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen cho các tập thể.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen cho các tập thể Cuộc thi Chính luận...

HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, thực hiện tốt chức năng quyết định trong việc ban hành các chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua 14 kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 247 nghị quyết, trong đó có 68 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho phát triển KT-XH của địa phương, như: Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành; Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; các Nghị quyết triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang; Nghị quyết quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn ban hành các nghị quyết mang tính định hướng hoạt động cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh, như: Nghị quyết ban hành Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và đang triển khai có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Trong quá trình ban hành chính sách, HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện tham vấn và phản biện chính sách trước khi ban hành. Vì vậy, các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khi ban hành đều sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng quà bà Hoàng Mế Đương, vợ liệt sỹ trú tại thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng quà bà Hoàng Mế Đương, vợ liệt sỹ trú tại thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì).

HĐND tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường thực hiện giám sát chuyên đề với tinh thần quyết liệt và đạt được nhiều kết quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 70 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung trên các lĩnh vực, như: Giám sát kết quả thực hiện điều chỉnh Quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng; kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang… Thông qua hoạt động giám sát, HĐND tỉnh đã có nhiều kiến nghị với UBND tỉnh, các cấp, các ngành, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh được báo cáo trực tiếp tại các kỳ họp, được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về giám sát để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Ngoài hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, giải trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh và trong thời gian giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh ngày càng được chú trọng. Đặc biệt là tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, lời hứa và những vấn đề đã được HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp trước được thực hiện thường xuyên. Vì vậy, các nội dung sau chất vấn đều có chuyển biến tích cực, nhiều đơn vị ngay sau chất vấn đã triển khai ngay các nhiệm vụ để khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Các nội dung chất vấn, giải trình đều là những vấn đề đang bức thiết đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh, sản xuất và đời sống của nhân dân, được sự quan tâm của dư luận và cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm khu dân cư kiểu mẫu thôn Tùng Pàng, xã    Tùng Vài (Quản Bạ).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm khu dân cư kiểu mẫu thôn Tùng Pàng, xã Tùng Vài (Quản Bạ).

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh còn được thực hiện thông qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. Tháng 8.2023, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh. Việc lấy phiếu tín nhiệm được HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai và minh bạch, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ mức tín nhiệm cao.

Nhìn chung, các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đã tạo sự chuyển biến mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn, giải trình được tăng cường, các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn đã được UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống.

Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng buổi tiếp xúc, dành nhiều thời gian để nghe cử tri phát biểu và đối thoại với cử tri. Tại 240 cuộc tiếp xúc đã có trên 16.000 cử tri tham gia, đóng góp hơn 2.000 kiến nghị; có gần 300 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được tổng hợp trình các kỳ họp HĐND tỉnh. Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt trên 95%. Các buổi tiếp xúc cử tri được thực hiện ở nhiều địa bàn để cử tri và người dân có điều kiện tham dự. Hình thức đối thoại cởi mở, dân chủ, khích lệ cử tri phản ánh kiến nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm hỏi người dân thực hiện mô hình nuôi cá tầm, cá hồi tại thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài (Quản Bạ).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm hỏi người dân thực hiện mô hình nuôi cá tầm, cá hồi tại thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài (Quản Bạ).

Trong xu thế chuyển đổi số, HĐND tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dân cử như tổ chức các kỳ họp không giấy; sử dụng phần mềm điều hành kỳ họp, biểu quyết điện tử; gửi tài liệu kỳ họp cho đại biểu qua hộp thư điện tử, hệ thống phần mềm, cung cấp tài liệu kỳ họp qua mã QR... Các kỳ họp HĐND tỉnh được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh và phát trực tiếp trên các nền tảng số, đã giúp mở rộng không gian kết nối, tương tác tốt nhất có thể giữa đại biểu với cử tri trước, trong và ngay sau các kỳ họp. Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hà Giang được đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng và mở rộng các nội dung đăng tải, phản ánh, cập nhật tin tức về hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội quan trọng trong tỉnh và của đất nước, các luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của HĐND tỉnh thu hút đông đảo lượt xem mỗi ngày.

HĐND tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong triển khai các hoạt động của cơ quan dân cử. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát, xây dựng pháp luật, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư của công dân; phối hợp tốt với UBND tỉnh trong việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh để đưa nghị quyết vào cuộc sống, xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; phối hợp có hiệu quả với Ủy ban MTTQ tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt HĐND tỉnh đã tổ chức ký Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế giao lưu, hợp tác với Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã, tỉnh Hà Giang”, cùng với các xã thí điểm thực hiện đề tài tổ chức các diễn đàn “Người dân nói, đại biểu lắng nghe”, tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Giang; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND các huyện, thành phố… qua đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.

Cùng với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng chất lượng, hiệu quả. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã và đang đi vào cuộc sống, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển toàn diện KT-XH, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau nửa nhiệm kỳ, đến nay đã có 31/36 chỉ tiêu KT-XH của tỉnh đạt và vượt kế hoạch; hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, dần trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, Hà Giang được công nhận điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương bình chọn; Thời báo New York của Mỹ xếp Hà Giang vào top 25/52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, lượng khách du lịch trong năm đạt trên 3 triệu lượt người, tăng 32% so với năm 2022, vượt 20% kế hoạch; các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh; kim ngạch xuất khẩu tăng 3,5 lần so với cùng kỳ và vượt 27,64% kế hoạch; các dự án trọng điểm, các dự án giao thông có tính kết nối, lan tỏa tới phát triển liên vùng, vùng và địa phương được đẩy mạnh thi công, nhất là đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang; chương trình phục hồi KT-XH và các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả; tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh đạt 45,75% giảm 4,2% so với năm 2022, tương ứng giảm 8.040 hộ nghèo....

Có thể khẳng định, hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang ngày càng đáp ứng kỳ vọng của cử tri, bảo đảm phát huy được vai trò và trách nhiệm của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực của Nhà nước tại địa phương. Với quyết tâm cao, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm nâng cao về chất lượng hoạt động, có nhiều đột phá, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh.

THÀO HỒNG SƠN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.896
Hôm qua : 2.126
Tháng 04 : 79.855
Năm 2024 : 268.195