A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII); Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 118-HD/BTGTW, ngày 23/10/2023 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết.

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Mục đích nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền gồm các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đường truyền từ Trung ương tới cơ sở (ở những nơi có điều kiện). Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: 02 ngày (trong đó, 1,5 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết); hoàn thành trong tháng 11/2023.

Hội nghị do tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức bằng hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể ở cơ sở, những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2023./.

Baocaovien.vn


Thống kê truy cập
Hôm nay : 236
Hôm qua : 4.267
Tháng 06 : 66.473
Năm 2024 : 478.859