A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mớ

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW, ngày 14/5/2024, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW.

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Ngày 05/02/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 30-CT/TW). Thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; khẳng định tuyên truyền miệng là phương thức tuyên truyền có tính đặc trưng và ưu thế trong bối cảnh thông tin phức tạp, đa chiều như hiện nay.

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW.

3. Việc thực hiện Chỉ thị bảo đảm thống nhất với các quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW trong cán bộ, đảng viên; phổ biến Chỉ thị tới các chi bộ; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Đóng góp của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Những điểm mới về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị; trong định hướng, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách lớn quan trọng; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách.

- Những yêu cầu mới về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

 - Những quy định mới về trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp, cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; nội dung chương trình, kế hoạch, làm rõ những nhiệm vụ sau:

- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng; các hình thức, phương thức phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền miệng; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Xác định những nội dung tuyên truyền trọng yếu để tập trung đổi mới, nhất là đổi mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân văn, liêm chính trong Đảng và trong xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

- Xác định các phương thức truyền thống vẫn còn hiệu quả cần phát huy, những phương thức mới cần tiến hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, mạng xã hội; đặc biệt những phương thức đạt mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với đối tượng, địa bàn, điều kiện vật chất...

3. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên:

- Xác định các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn cơ bản, cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên ba cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

- Rà soát, bổ sung các quy định hiện hành về chế độ, chính sách cho báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở và xây dựng, ban hành các quy định mới theo các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương, kết hợp với vận dụng các điều kiện của địa phương, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW cho đối tượng là cấp ủy các cấp, cán bộ ngành tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ báo cáo viên do Trung ương quản lý.

- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nhất là khi có những vấn đề, nội dung mới, nhạy cảm, phức tạp, Nhân dân quan tâm.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp; xây dựng quy chế, hướng dẫn thực hiện chế độ đối với đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

- Trực tiếp quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Trung ương; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng và cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên Trung ương, lãnh đạo ban tuyên giáo cấp tỉnh và lãnh đạo phòng tham mưu lĩnh vực công tác tuyên truyền miệng thuộc ban tuyên giáo cấp tỉnh.

- Bảo đảm chế độ cung cấp thông tin, tài liệu cho báo cáo viên qua: Hội nghị Báo cáo viên Trung ương định kỳ hàng tháng và đột xuất; App “Thông tin tuyên giáo”; Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn); các tài liệu chuyên đề; Sổ tay Báo cáo viên, Sổ tay Tuyên giáo (hàng năm); các bản tin: Thông tin Báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin Sinh hoạt chi bộ (hàng tháng).

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị; báo cáo Ban Bí thư.  

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở thuộc phạm vi phụ trách; chỉ đạo thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng theo quy định và bố trí nguồn kinh phí bảo đảm các chế độ, chính sách cho đội ngũ này.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị và các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

- Hằng năm đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong báo cáo công tác đảng và công tác tuyên giáo. Tổ chức sơ kết, tổng kết Chỉ thị theo quy định.

3. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị; giúp cấp ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; rà soát, tham mưu bổ sung chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; quản lý hoạt động và phối hợp tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

4. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị trên các phương tiện thông tin của ban, bộ, ngành, địa phương.

- Phản ánh công tác triển khai Chỉ thị trên toàn quốc; phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt, điển hình tiên triến trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.


Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.976
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.457
Năm 2024 : 559.803