A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chuyên đề tháng 8,9/2023

1. Nêu gương của cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống

- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới, các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Suốt đời phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đảng. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. (Mục 1, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Điều 2, Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

- Nêu gương về thực hành cần, kiệm, liêm, chính (Cần tức là siêng năng, chăm chỉ; kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi; liêm là trong sạch, không tham lam; chính nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn). (Mục 2, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Điều 2, Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

- Nêu gương về tinh thần không tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo; thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện; phải tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày, đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình; luôn tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", không tham nhũng, tiêu cực. (Mục 3, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2 Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; Điều 2, Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; mục 2, Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

- Nêu gương trong thực hiện mối quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng.

- Nêu gương trong thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, đó là:

(1) Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

(2) Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

(3) Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.

(4) Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 (5) Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định.

(6) Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết.

Đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

(7) Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh.

(8) Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng, Nhà nước để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức, cá nhân.

(9) Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.

 (10) Chủ trì, tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước.

(11) Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác. Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

(12) Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.

(13) Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

(14) Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật.

(15) Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

(16) Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trái quy định.

(17) Can thiệp, tác động để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng), bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý.

(18) Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng các chất ma tuý; sử dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác. Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi. Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội; có hành vi bạo lực trong gia đình; vi phạm chính sách dân số; sống chung với người khác như vợ chồng, vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài.

(19) Mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

- Ði đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục. (Mục 2, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

- Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi. (Mục 2, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

- Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú. (Mục 2, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012)

- Nêu gương thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đảm bảo tính kế thừa có chọn lọc và phát huy thuần phong, mỹ tục, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, thực hành tiết kiệm trong gia đình, dòng họ; vận động nhân dân loại bỏ những nghi lễ rườm tà trong trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số; lên án, phê phán mạnh mẽ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước, quy ước, hương ước cộng đồng (mục 2, II, mục 2,3 II Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh).

2. Nêu gương về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ. (Mục 6, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Điều 2, Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

- Nêu gương về tinh thần luôn để công việc chung lên trên, trước việc tư; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. (Mục 5, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2, Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; làm việc phải thực sự khoa học, có kế hoạch, tuyệt đối không để công việc bị chậm trễ, tồn đọng kéo dài; tích cực học tập, nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả trong lao động, sản xuất, công tác. (Mục 5, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Điều 2, Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

- Nêu gương về tinh thần nói đi đôi với làm; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác. (Mục 5, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

- Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chủ động đối thoại, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt phương châm "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân". (Mục 4, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012)

- Tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hiện văn hóa công sở, nêu cao tinh thần, thái độ làm việc (mục 1, Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

- Làm việc với thái độ khách quan, công tâm; sẵn sàng nhận và nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (mục 2, Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Chống tư tưởng cục bộ, bè phái, chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".(Mục 5, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. (Mục 6, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Điều 2, Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác; không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan, đơn vị khác. (Mục 7, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012)

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân. (Mục 7, I Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; Điều 2 Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị)

Trên cơ sở các nội dung nêu gương về đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy trách nhiệm, vai trò để tiếp tục cụ thể hóa phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền các cấp và phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Một số văn bản của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Phục vụ công tác nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân), gồm các văn bản sau:

- Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

- Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

- Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

- Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng 20230.

- Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

                                    BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HÀ GIANG


Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.848
Hôm qua : 2.634
Tháng 06 : 55.448
Năm 2024 : 467.834