A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực chạy chức chạy quyền trong Đảng.

Công tác cán bộ luôn được Đảng quan tâm chú trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII các cấp ủy Đảng bộ tỉnh, huyện, thành phố đang triển khai rất quyết liệt. Thời gian gần đây, một số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, thành phố thuộc tỉnh của các cấp ủy đảng triển khai công tác cán bộ, đây là một trong những nội dung của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII, Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Sớm xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Để kiểm soát quyền lực, chạy chức, chạy quyền, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ trong Đảng.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII diễn ra ở Hà Nội từ 2/10 đến ngày 8/10/2023. Hội nghị đưa ra những nội dung chính của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong tất cả các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đưa ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và cho ý kiến thì phải đặc biệt chú ý đến nội dung: Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trung ương Đảng yêu cầu ngay sau Hội nghị, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự kiểm tra, đánh giá, rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sớm xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, kết luận đối với những cán bộ đã được đưa diện vào quy hoạch.

Sau Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhiều nhiệm vụ, công tác đã được triển khai trong đó công tác cán bộ tại nhiều tỉnh, thành phố. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng các cấp, đảng đoàn các cấp đã quán triệt, triển khai công tác cán bộ, tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các cấp như công bố quyết định công tác cán bộ của các tỉnh như: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ; Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị, tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Điều động, phân công, bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An… sau khi diễn ra Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, một số tỉnh, thành phố đã thực hiện công tác cán bộ, quy hoạch để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới và quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

 Sau Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhiều tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn đã thực hiện công tác cán bộ đó là một trong những nội dung quan trọng trong quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 – 2031). Trước Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII để kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch vào những vị trí chủ chốt như Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, vị trí các ban đảng… đây cũng là một trong những nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ngày càng nhận được tin tưởng của cán bộ, đảng viên đặc biệt là quần chúng nhân dân. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, nhân dân làm chủ, nhân dân là chủ để thực hiện kiểm soát quyền lực, kỷ luật vi phạm trong công tác cán bộ, đảng viên, xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Để quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV công tác tổ chức cán bộ, vận dụng quy định của Đảng một cách hiệu quả “đúng đối tượng, thời điểm, đúng năng lực, đúng chức trách nhiệm vụ được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức” của một người cán bộ. Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định những hành vi trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền và hình thức xử lý những vi phạm quy định của Đảng.

 Trong công tác cán bộ, để kiểm soát được quyền lực, chống tham nhũng của những cán bộ được giao chức trách nhiệm vụ trong công tác tuyển dụng, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; phong, thăng, giáng, tước quân hàm; cho thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức; khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ và Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ và phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Để kiểm soát quyền lực của những tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có liên quan đến người có quan hệ gia đình là vợ (chồng); bố, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng hoặc bố, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng vợ (chồng); con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ (chồng) theo quy định của pháp luật. Để làm được những nội dung trên Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11 tháng 7 năm 2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Để kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, quyền lực cá nhân, uy tín bản thân và các mối quan hệ khác để tác động đến khâu tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bổ nhiệm nhũng vị trí dẫn đến tham nhũng, tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Chạy chức, chạy quyền bằng việc trực tiếp hoặc gián tiếp đưa và nhận hối lộ để giúp người khác có được vị trí,chức vụ. Nhận hối lộ với nhiều hình thức, loại hình, yêu cầu để hợp thức hóa những gì đã nhận một cách minh bạch. Quy định 114-QĐ/TW đây là một trong những quy định quan trọng được cả hệ thống chính trị và nhân dân quan tâm, trước những quy định của Đảng. Quy định này ban hành để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực chạy chức chạy quyền trong Đảng.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng trong công xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng cần tiếp tục khẳng định sứ mệnh, vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, chạy chức, chạy quyền trong Đảng và những nội dung của Hội Nghị Trung ương 8 khóa XIII trong việc xem xét, quyết định một bước quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ  2026 – 2031.

Tẩn Tấn Dìn


Thống kê truy cập
Hôm nay : 258
Hôm qua : 4.267
Tháng 06 : 66.495
Năm 2024 : 478.881