A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bắc Quang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

CTTBTG - Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Huyện ủy Bắc Quang đã ban hành kế hoạch thực hiện triển khai Kết luận số 01-KL/TW nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động toàn Đảng bộ trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành việc làm thường xuyên, là động lực để toàn Đảng bộ phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại được nhân rộng ở Bắc Quang.

Phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại được nhân rộng ở Bắc Quang.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng bám sát Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Trọng tâm là tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng bước nâng cao nhận thức, thấm nhuần nội dung, giá trị ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ đó, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm, cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với 3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Luôn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương “chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, nêu gương với tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Bên cạnh đó, sâu sát thực tiễn cơ sở, gắn bó với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn hóa mới theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.

Cùng với đó, huyện cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong trong học tập và làm theo Bác, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tạo sức lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, thành tích... Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội, thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu, hoạt động văn hóa, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự, các hội thi, cuộc thi… Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo động lực góp phần xây dựng huyện Bắc Quang trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2025.

Bài, ảnh: Lương Minh Hằng (Bắc Quang)


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.296
Hôm qua : 3.609
Tháng 04 : 86.555
Năm 2024 : 274.895