A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Những kết quả nổi bật sau 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

CTTBTG - Ngày 24/11/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức kết nối đến các điểm cầu của các tỉnh, thành trong cả nước. Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu kết luận chỉ đạo rất quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

 Hội nghị văn hóa toàn quốc tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Ngay sau hội nghị Tỉnh uỷ Hà Giang đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở  quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  Sau 01 năm thực hiện Kết luận nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phát triển văn hoá ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn. Công tác tuyên truyền được các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình, tuyên truyền về những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Các cấp ủy đảng tăng cường bài trừ các hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành khảo sát, các phong tục tập quán từng dân tộc, xác định những phong tục, tập quán lạc hậu cần xóa bỏ. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, gia đình đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai, đến nay toàn tỉnh có 03 Bảo vật quốc gia (Chuông chùa Bình Lâm, Chuông chùa Sùng Khánh và Trống đồng Lô Lô), 61 di tích, danh thắng được công nhận, xếp hạng; lập hồ sơ đề nghị công nhận và đưa 27 di sản văn hoá phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; bảo tồn, phục dựng và phát triển lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một...Tỉnh đã tổ chức tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chợ Phong Lưu Khâu Vai, huyện Mèo Vạc và tổ chức một số lễ hội như: Lễ hội Hoa tam giác mạch, Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai, tôn vinh di sản ruộng Bậc thang Hoàng Su Phì, nhằm quảng bá du lịch Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 -2023) và 80 năm ngày ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943- 2023)

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thường xuyên được tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần định hướng thị hiếu, thẩm mỹ đúng đắn, để phát triển toàn diện nhân cách, hướng tới sự hoàn thiện của mỗi cá nhân và xã hội. Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình chính sách, có công với cách mạng, hỗ trợ hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, thể hiện đạo lý ""uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”, góp phần giáo dục, bồi đắp tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi cá nhân với bản thân mình, gia đình, cộng đồng, xã hội;  kiên quyết đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hoá độc hại, các hành vi tiêu cực, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

Trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943- 2023). Đẩy mạnh giao lưu về văn hóa, tăng cường quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Hà Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân...

Nguyễn Vân


Tác giả: Nguyễn Thu Vân
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.725
Hôm qua : 3.609
Tháng 04 : 87.984
Năm 2024 : 276.324