A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu cấp ủy

CTTBTG - Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Trong những năm qua, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện thận lợi để cán bộ, công chức của cơ quan thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học phục vụ việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, tổ chức các đợt khảo sát, đánh giá nhằm tổng hợp, cung cấp thông tin giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thương vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý những vấn đề bức thiết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo “Nghiên cứu thực trạng, giải pháp bài trừ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang” (ảnh baohagiang.vn)

Công tác nghiên cứu khoa học tại Văn phòng Tỉnh ủy có nhiều đổi mới, đóng góp thiết thực trong việc cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn đối với quá trình tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và khảo sát, đánh giá đảm bảo khoa học, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy tỉnh. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tiễn và nhu cầu đối với công tác nghiên cứu khoa học, Văn phòng Tỉnh ủy đã đề xuất, đăng ký và đều được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt việc triển khai thực hiện các đề tài khoa học; đối với công tác khảo sát, đánh giá thực tiễn, Văn phòng Tỉnh ủy chủ động lựa chọn, đề xuất nội dung và xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi tổ chức triển khai thực hiện.

Trong giai đoạn 2018 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, gồm: Đề tài khoa học nghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men sinh học trong sản xuất sản phẩm tỏi đen và hoa actiso theo chuỗi giá trị tại Hà Giang; Đề tài nghiên cứu thực trạng và giải pháp bài trừ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang; Đề tài thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Kết quả, 03 đề tài khoa học được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh đánh giá và xếp loại xuất sắc. Đồng thời, Văn phòng Tỉnh ủy đã xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 02 cuộc khảo sát, đánh giá thực tiễn về tình hình kinh tế - xã hội, gồm: Khảo sát lấy ý kiến của nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện các đề tài khoa học và các cuộc khảo sát, Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Lao động - Thường binh và Xã hội; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Liên minh Hợp tác xã; Văn phòng điều phối nông thôn mới, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thành huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan. Các hoạt động nghiên cứu khoa học đầu tư nghiên cứu công phu, sử dụng đồng bộ, hiệu quả các phương pháp nghiên cứu khoa học và sưu tầm, phân tích số liệu thống kê, đánh giá thực tiễn dựa trên những luận cứ khách quan, tin cậy và chính xác. Đồng thời, tiến hành tổ chức các hội thảo khoa học cấp huyện và cấp tỉnh, qua đó tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các ngành và địa phương để xây dựng nội dung trọng tâm của đề tài và củng cố cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, bảo đảm các đề tài nghiên cứu khoa học chất lượng, có tính khả thi cao.

Nghiệm thu Đề tài khoa học nghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men sinh học trong sản xuất sản phẩm tỏi đen và hoa actiso theo chuỗi giá (ảnh baohagiang.vn)

Các cơ sở lý luận và thực tiễn của 03 đề tài nghiên cứu khoa học và 02 cuộc khảo sát do Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện đã được ứng dụng vào việc tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cụ thể: Văn phòng Tỉnh ủy đã trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 01 kết luận; phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 01 chỉ thị, 04 nghị quyết, 03 chương trình nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh làn thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau khi các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kết luận trên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành và chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đã giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, từ đó nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, nổi bật như: Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 27/4/2022 về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 25/7/2022 về lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang… Qua đó, góp phần quan trọng đưa các nghị quyết của cấp ủy tỉnh đi vào cuộc sống.

Phạm Hải - VPTU


Tác giả: Phạm Hải
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.326
Hôm qua : 3.553
Tháng 04 : 4.878
Năm 2023 : 177.692