A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

CTTBTG - Trong hệ thống lý luận soi đường của cách mạng Việt Nam, quan điểm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là nội dung cơ bản, có tính định hướng cao và mang giá trị thực tiễn sâu sắc. Việc cụ thể hóa con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội không chỉ làm rõ được mục tiêu xuyên suốt của cách mạng nước ta, bảo vệ tính đúng đắn khoa học của học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn đập tan các luận điệu xuyên tạc của các phần tử phản động, bất mãn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay cho thấy, các thế lực thù địch phản động đang tập trung xuyên tạc về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, coi đây là “mũi đột phá” làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn tư tưởng, tạo khoảng trống để dần đưa vào hệ tư tưởng tư sản, thủ tiêu hệ tư tưởng XHCN ở nước ta. Chúng cho rằng xây dựng xã hội không còn bóc lột, áp bức và bất công giai cấp chỉ là sự mơ mộng hão huyền. Chúng quy kết sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu chính là sự lạc hậu, lỗi thời của học thuyết Mác về con đường đi lên CNXH, thậm chí cho rằng: CNXH vì đẻ non nên đã chết yểu, đã bị xóa sổ trên toàn thế giới. Đồng thời, cho rằng kinh tế thị trường chỉ là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản; xảo biện rằng kinh tế thị trường, các quy luật của kinh tế thị trường và định hướng XHCN là những yếu tố đối lập nhau, loại trừ nhau như nước với lửa. Từ đó kích động người đọc với quan điểm: Bỏ định hướng XHCN, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa như các nước phương Tây thì nền kinh tế đất nước mới phát triển nhanh được.

Tuy những quan điểm của các thế lực thù địch, phản động đưa ra chủ yếu là xuyên tạc, lập luận thiếu căn cứ nhưng trong chừng mực nhất định cũng đã gây ra sự hoang mang, bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn và khoa học của CNXH cho một bộ phận thiếu hiểu biết, giao động về lập trường tư tưởng; nhẹ dạ, non yếu về bản lĩnh chính trị, cả tin, cơ hội. Bộ phận ấy lại hoài nghi, công kích con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, vô hình chung tạo ra những điểm nóng trong dư luận chính trị xã hội, ảnh hưởng không tốt đến lòng tin và đồng thuận xã hội. Thậm chí có những người quay giáo trở cờ, vong ơn bội nghĩa, quay lưng với lợi ích quốc gia dân tộc, nối giáo cho giặc, phụ họa với các luận điệu thù địch để công kích, bài bác CNXH, tô hồng chủ nghĩa tư bản.

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, các cấp ủy Đảng đã đặc biệt chú trọng đến việc đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái của các phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động, bảo vệ học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống lý luận nền tảng của cách mạng Việt Nam, trong đó, tiếp tục làm sáng tỏ lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được xem là nội dung then chốt. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh với các biểu hiện, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng lực lượng chuyên môn và thành lập nhiều trang mạng trên internet; xây dựng các kênh tuyên truyền kịp thời đăng tải hàng nghìn tin, bài viết đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước còn diễn biến khó lường với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Trong khi đó, các thế lực thù địch, tổ chức phản động tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, cản trở sự phát triển của đất nước, phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do vậy, để bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt nam, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay cần tập trung vào một số nội dung sau:

1. Tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là lựa chọn đúng đắn và phù hợp của cách mạng Việt Nam.

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội đã tác động đến thế giới một cách sâu rộng và làm thay đổi tiến trình lịch sử phát triển xã hội trong suốt thế kỷ XX và cho đến tận ngày nay; từ một nước XHCN trở thành hệ thống các nước XHCN trên thế giới, trở thành lực lượng cách mạng thúc đẩy nhân loại phát triển và phẩm giá con người trong lòng xã hội… Việc Liên Xô sụp đổ là sự kiện địa chính trị lớn nhất của thế kỷ XX làm đau đớn nhân loại tiến bộ, song nó phản ánh sự sai lầm về một mô hình khi đã xa rời những vấn đề mang tính nguyên tắc của CNXH. Tuy nhiên, đó là những bước thăng trầm, quanh co, khúc khuỷu nhưng tất thắng của CNXH với tư cách là một học thuyết khoa học và cách mạng, một hình thái kinh tế - xã hội và với tư cách một chế độ xã hội mới đầy ưu việt mà nó vốn có, là sự kết tinh tất cả những thành tựu tinh hoa mà các hình thái kinh tế - xã hội trước đã tạo ra, trên con đường đấu tranh khẳng định sự tồn tại phù hợp của sự vận động, phát triển lịch sử loài người.

Mặt khác, thực tiễn lịch sử nước ta trong hơn một thế kỷ qua đã cho thấy sự kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu khách quan của dân tộc, là chân lý, là động lực xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Sự lựa chọn đúng đắn ấy một lần nữa được khẳng định bằng chính những thành công to lớn có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Trường Chính trị tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học về vấn đề lý luận và thực tiễn của con đường đi lên CNXH

2. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung làm rõ về lý luận và thực tiễn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin thể hiện ở chỗ, các lãnh tụ vĩ đại luôn khẳng định đây là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến, mà đòi hỏi luôn được bổ sung, đổi mới, phát triển trong dòng chảy phát triển trí tuệ nhân loại. Toàn bộ học thuyết Mác - Lênin có giá trị bền vững xét trong tinh thần biện chứng của nó, với bản chất cách mạng, khoa học. Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học. Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống.

Thực tiễn cách mạng nước ta chứng minh, trong mỗi giai đoạn cách mạng, mỗi lĩnh vực công tác, mỗi địa phương nếu xa rời hay vận dụng một cách giáo điều, máy móc, duy ý chí hoặc xa rời nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin thì nhất định sẽ phạm phải sai lầm, chia rẽ, mất uy tín trước quần chúng và thực hiện công việc hiệu quả thấp, thất bại. Do vậy, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, để bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nhất thiết cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ các vấn đề về tính ưu việt, những tồn tại cũng như khó khăn trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

3. Không ngừng đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là âm mưu cao nhất và là mục tiêu cuối cùng của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Do vậy, chúng không từ bỏ mục tiêu này và ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn với việc lợi dụng mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta, đặc biệt là các tổ chức ở trong và ngoài nước, các đài, báo, tạp chí như: BBC, AFP, Châu Á tự do… hàng ngày vẫn đăng tải hàng trăm tin bài tuyên truyền chống phá ta. Do đó, cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: tích cực, chủ động tiến công, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, phản động. Đồng thời tổ chức chặt chẽ lực lượng đấu tranh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương tới cơ sở. Không ngừng phát huy vai trò các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đồng tâm hiệp lực cùng tích cực, chủ động nhận diện các thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch.  Đồng thời thường xuyên phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng, các phương tiện trên mọi mặt trận chính trị, kinh tế, văn hoá, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các tổ chức, các tầng lớp, tạo ra hiệu ứng rộng lớn và mạnh mẽ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Về phương pháp đấu tranh, cần kết hợp giữa đấu tranh trực diện phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, phản động, với việc tuyên truyền các thành tựu xây dựng, phát triển đất nước ta, làm dẫn chứng tiêu biểu bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng 35 các cấp thực sự tiên phong, có dũng khí đấu tranh, có quyết tâm cao, kiên trì, bền bỉ, dũng cảm, nêu cao tính đảng, tính chiến đấu, tính khoa học, nhạy bén và sắc sảo trong đấu tranh. Tiếp tục mở rộng lực lượng cộng tác viên trong nhà trường, học viện, viện nghiên cứu; biên tập viên, phóng viên báo, tạp chí, cơ quan phát thanh, truyền hình... có nhiệt huyết, dũng khí, bản lĩnh chính trị và chuyên môn cao, có năng lực đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận Cương lĩnh, đường lối của Đảng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Lương Hoàng Nghĩa 


Tác giả: Lương Hoàng Nghĩa
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 1.504
Tháng 11 : 45.211
Năm 2023 : 1.264.103