A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao khả năng nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng là một yêu cầu quan trọng trong bất cứ hoàn cảnh nào của mỗi người, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên hiện nay. Bởi chỉ khi nào có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chính trị nhạy bén thì lúc đó mới có khả năng nhìn nhận, đánh giá và xem xét vấn đề trên nhiều khía cạnh, nhận diện được cái đúng, cái sai và có tư duy, lý luận để bảo vệ cái đúng, phủ nhận, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xuyên tạc, bóp méo sự thật.

 

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là một yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội_Ảnh: Internet

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện nhiều nguồn tin không chính thống, các luồng tin giả, bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử dân tộc, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…thì càng đòi hỏi mỗi cá nhân phải nâng cao hơn nữa nhận thức, bản lĩnh, tư duy chính trị để lựa chọn, phản bác, đấu tranh và góp phần xây dựng một không gian “tin sạch” và chính thống.

Trong những năm qua, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, sự quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị..., hầu hết cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đều có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trận địa tư tưởng chính trị được giữ vững, khẳng định địa vị chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị - tinh thần ở Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch vẫn đấu tranh một cách mạnh mẽ, công khai xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bóp méo thậm chí làm sai lệch các dữ kiện lịch sử, bôi nhọ lịch sử dân tộc Việt Nam với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng đã làm ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, tình cảm của một số quần chúng nhân dân nhẹ dạ cả tin, hoặc chưa có đầy đủ nhận thức, bản lĩnh, tư duy chính trị để nhìn nhận và tiếp nhận thông tin một cách chính xác, khách quan và qua những nguồn tin chính thống, có sự kiểm duyệt. 

Trước thực trạng đó, bên cạnh việc kiểm duyệt nguồn tin, xây dựng một không gian tin chính thống, có nguồn gốc và độ tin cậy cao, tìm các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn và loại bỏ các luồng tin xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch trên tất cả các lĩnh vực thì một trong những biện pháp quan trọng đó là việc nâng cao bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng cho tất cả mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên để có thể tạo ra “sức đề kháng” trước các luồng tin xấu, tin không chính thống, bóp méo lịch sử, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay.

Để có thể nâng cao được bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiện nay, nhất thiết cần phải chú ý một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Cần chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong hệ thống các cơ sở giáo dục - đào tạo; đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.

Tăng cường giáo dục những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo, phát triển của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng những giá trị văn hóa truyền thống, bài học kinh nghiệm lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; có lập trường, tư tưởng vững vàng, có tri thức, giàu tình cảm, đạo đức cách mạng trong sáng và lối sống lành mạnh; nhận diện rõ ràng âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục - đào tạo.  

Thứ hai, cần giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc nâng cao nhận thức rõ đối tượng, đối tác trong điều kiện nước ta hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo về hưu, văn nghệ sĩ, trí thức, học sinh, sinh viên…, từ đó định hướng dư luận, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch.

Nội dung này rất quan trọng, nên phải tiến hành một cách khoa học, có hệ thống và có sự tham gia của tất cả các cơ quan, ban ngành của hệ thống chính trị và tất cả mọi người dân không trừ một ai. Bởi chỉ khi nào có sự tác động vào nhận thức, làm cho nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thay đổi theo hướng tích cực, có sự định hướng thì khi đó mỗi một hành động trong việc tiếp nhận thông tin mới có sự chọn lọc và loại bỏ được các thông tin mang tính chất tiêu cực, thông tin sai lệch, xuyên tạc, không chính thống.

Bên cạnh đó, cần quan tâm nghiên cứu để dự báo sớm tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những điều chỉnh chiến lược của các nước lớn; dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, những biểu hiện mới của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… , để xây dựng kế hoạch, nội dung, phương thức đấu tranh cho phù hợp, hiệu quả.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, quy chế phối hợp giữa tất cả các cơ quan, banh ngành trong hệ thống chính trị từ cấp trung ương đến cơ sở để phát hiện kịp thời, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Duy trì, thực hiện tốt chế độ giao ban phản ánh tình hình, trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp phối hợp đấu tranh; không để các thế lực thù địch lợi dụng những yếu kém, bất cập trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước để tạo cớ xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận, bóp méo lịch sử dân tộc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các hình thức đấu tranh, kết hợp tuyên truyền, giáo dục với các biện pháp tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát; vừa “xây”, vừa “chống”, trong đó lấy “xây” làm chính. Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; giải quyết hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kiện toàn tổ chức tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ sẵn sàng “phản ứng nhanh” với những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng.  

Thứ tư, phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc chủ động, kịp thời thông tin làm rõ sự thật, định hướng tư tưởng, dư luận cho nhân dân, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, tạo sự thống nhất cao đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo các hoạt động báo chí, xuất bản, nhất là trong việc định hướng chính trị - tư tưởng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Chú trọng làm tốt công tác nhân sự tại các cơ quan văn hóa, báo chí ở Trung ương và địa phương để củng cố nội bộ thật trong sạch, vững mạnh. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải các tin, bài có chất lượng, có chiều sâu đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông, để tạo ra môi trường thông tin chính thống, dễ dàng tiếp nhận, dễ hiểu, dễ nghe và có tính thuyết phục cao đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tóm lại, nâng cao bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử dân tộc chính là một nội dung quan trọng trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay. Làm tốt vấn đề này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra là: “chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì bảo vê độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Xử lý đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng, đánh giá đúng xu thế, nắm bắt trúng thời cơ. Phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp với sức mạnh của thời đại. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”./


Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.558
Hôm qua : 2.858
Tháng 07 : 52.352
Năm 2024 : 557.698