A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (viết tắt là Kết luận số 21-KL/TW); ngay từ những ngày đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 188-KH/TU, ngày 22/02/2022 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Để Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thực sự tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện; tạo sự đồng bộ gắn với việc thiện hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, đề án của cấp ủy về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ.

Ảnh 1: Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 11 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể là: (1) Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. (2) Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW với Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. (3) Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của nghiên cứu học tập lý luận chính trị. (4) Thực hiện việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. (5) Tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo quy định, nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo trong cấp ủy, chính quyền các cấp. (6) Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng, sinh hoạt chi bộ; khắc phục tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm. (7) Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, chính quyền liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ. (8) Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản nhà nước, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. (9) Tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. (10) Tập trung rà soát hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của cấp ủy đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, không để bị chi phối, tác động, hướng lái; không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong văn bản quy phạm pháp luật. (11) Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", có thể khẳng định rằng, với tinh thần trách nhiệm, tự giác gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới.
Lê Thanh Quỳnh (BTGTU)

Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.562
Hôm qua : 2.611
Tháng 07 : 64.437
Năm 2024 : 569.783