A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Giang: Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hà Giang được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên một cách kịp thời, sáng tạo và thường xuyên, liên tục. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN VỚI NỘI DUNG CỤ THỂ, TRỌNG TÂM

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động lựa chọn nội dung chuyên đề hằng năm vào chương trình hành động tập thể để triển khai thực hiện.

Đó là, đăng ký thực hiện nêu cao ý chí tự lực, tự cường, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy (nêu gương về tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng, lãng phí; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh); thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng gia sản xuất gắn với thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phong cách, lề lối làm việc…

Nhìn chung, việc xây dựng chương trình hành động của cá nhân, tập thể được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, từng bước đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị, trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. Định kỳ hằng năm, 58/58 chi, đảng bộ cơ sở Đảng bộ huyện Bắc Mê và 285 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý gửi Chương trình hành động tập thể, cá nhân về Ban Thường vụ Huyện ủy qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, tổng hợp. Tại Đảng bộ huyện Mèo Vạc, Quản Bạ, Xín Mần, thành phố Hà Giang, Bắc Quang, cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết thực hiện nêu gương thực hiện bài trừ các hủ lục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới…

Cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã tích cực vận dụng quan điểm gắn chặt giữa "xây" và "chống" trong triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách của nghiêm túc “tự soi”, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm với các giải pháp thiết thực; chú trọng nêu cao tinh thần quyết tâm “tự sửa”, nhằm đảm bảo đợt sinh hoạt chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên bám sát chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng chương trình hành động cá nhân với những nội dung cụ thể, trọng tâm để đăng ký thực hiện trong năm, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, nhất là trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Nhân dân xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì làm đường bê tông nông thôn.

Nhân dân xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì làm đường bê tông nông thôn.

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN

Bám sát chương trình đề ra, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc trách nhiệm “nêu gương” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh. Hầu hết cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, ban, ngành đã nêu gương về đạo đức, lối sống, quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường nắm bắt cơ sở. Nhiều đảng viên gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, tích cực hưởng ứng đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; cải tạo vườn tạp theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ. Ở khu vực nông thôn, nhiều đảng viên đăng ký và nêu gương về cải tạo vườn tạp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “người giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là việc tiếp dân định kỳ, đột xuất để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, thông qua các hình thức như: Chiều thứ 6 nghe dân nói; Ngày thứ 7 hướng về cơ sở; tiếp công dân định kỳ; Công an xã đối thoại trực tiếp với nhân dân; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn đối thoại với hội viên. Tiêu biểu như: Thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Vị Xuyên... Trong 2 năm, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 1.300 buổi tiếp xúc, đối thoại, từ đó, góp phần giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai, rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện việc nêu gương theo các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Qua đó, giúp mỗi đảng viên, cán bộ từng bước sửa chữa, khắc phục yếu kém, khuyết điểm. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang; Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang. Huyện ủy Hoàng Su Phì cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện quy chuẩn về phong cách ứng xử với phương châm “4 xin, 4 luôn” (4 xin: Xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn; 4 luôn: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ). Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo; ngành y tế thực hiện quy định về y đức trong cán bộ, y, bác sĩ. Huyện ủy Bắc Mê chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ…

Cán bộ Công an huyện Đồng Văn đến nhà làm Căn cước công dân cho các cụ già.

Cán bộ Công an huyện Đồng Văn đến nhà làm Căn cước công dân cho các cụ già.

NHIỀU MÔ HÌNH ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG, NHÂN RỘNG

Trong học và làm theo gương Bác, đến nay, toàn tỉnh Hà Giang đã tiếp tục duy trì và xây dựng mới nhiều mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực và được biểu dương, nhân rộng.

Về phát triển kinh tế, đó là mô hình chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, phát triển dược liệu, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân, tăng cường liên kết hộ, nhóm trong sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch cộng đồng ở các huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên.

Về văn hóa - xã hội, đó là mô hình câu lạc hộ yêu thích nhạc cụ văn hóa dân tộc Mông ở huyện Xín Mần. Ở huyện Mèo Vạc, Quản Bạ, thành phố Hà Giang… cán bộ, đảng viên và người dân nêu gương thực hiện bài trừ các hủ tục lạc hậu. Đó là mô hình Nói không với cưới lớn và hôn nhân cận huyết thống; cưới văn minh, tiết kiệm; thu gom rác thải nhựa; đưa văn hóa truyền thống vào trường học. Đó là mô hình phòng, chống dịch tập trung, không về nghỉ tết của Trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Quản Bạ; Triển khai phần mềm quản lý F0 tại nhà (Sở Y tế); thí điểm mô hình điều trị F0 tại nhà đạt hiệu quả và đã được nhân rộng vào thời điểm dịch bệnh tăng cao (tháng 2-3/2022); Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2022 tại huyện Mèo Vạc…

Về quốc phòng - an ninh, Đảng ủy Quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh đã xây dựng và duy trì Mô hình phát huy sức mạnh tổng hợp giữa kinh tế và quốc phòng; Quân dân y kết hợp, Bộ đội biên phòng giúp dân phát triển kinh tế, an ninh trật tự thôn, bản, Con nuôi công an xã.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Huyện Đồng Văn xây dựng mô hình luân chuyển cán bộ. Huyện ủy Quản Bạ, Bắc Mê xây dựng Chi bộ kiểu mẫu. Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh đổi mới tác phong, lề lối làm việc, xây dựng người cán bộ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”…

Công tác tuyên truyền việc học và làm theo Bác ở Hà Giang được chú trọng bằng nhiều hình thức, như: Biên soạn tài liệu tuyên truyền bằng các tiếng Mông, Tày, Dao; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; họp thôn, tổ dân phố; băng zôn, khẩu hiệu... Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang duy trì hiệu quả chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Học tập theo Bác”. Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm văn hóa, thông tin và du lịch các huyện, thành phố tích cực đăng tải/phát sóng các tin, bài viết, phóng sự phản ánh hoạt động, giới thiệu các gương điển hình, các mô hình, cách làm hay của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị. Nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), tỉnh đã gửi 2 ấn phẩm và 18 bài viết giới thiệu các bài viết gương điển hình tiên tiến tham dự triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022, 2023 tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hà Giang cũng tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” giai đoạn II (2022 - 2025). Cùng với đó, một số cấp ủy huyện và tương đương đã tăng cường công tác tuyên truyền với hình thức linh hoạt, tiêu biểu như: Huyện ủy Bắc Mê triển khai mô hình “Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học, đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” theo lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Cuộc thi viết chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; "Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân"; Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức trưng bày sách với chủ đề “Phụ nữ Công an Hà Giang đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; huyện Hoàng Su Phì tổ chức sinh hoạt chuyên đề và Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Từ thực tiễn triển khai việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Hà Giang đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, cần luôn xác định rõ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; tập trung triển khai thực hiện tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, chú trọng việc thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu theo Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 16-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Ba là, phát huy vai trò đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp giữa việc học tập và làm theo Bác, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị các phong trào thi đua yêu nước; lấy việc học tập và làm theo Bác làm cơ sở, làm động lực để triển khai thực hiện.

Bốn là, việc lựa chọn nội dung chuyên đề hằng năm và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phải đảm bảo ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, dễ triển khai, dễ thực hiện và đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Chú trọng kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế để đưa ra các biện pháp tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Năm là, chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân với nhiều hình thức linh hoạt, nhằm phát hiện những mô hình, cách làm hay hiệu quả, sáng tạo, có sức lan tỏa, mang lại giá trị thiết thực cho cá nhân và cộng đồng, phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá và nhân rộng.

Có thể khẳng định, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở ở Hà Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên một cách kịp thời, sáng tạo, gắn với các nhiệm vụ chính trị. Từ đó, làm cho việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chính trị của mọi cấp ủy, tổ chức đảng. Hầu hết cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp và đảng viên thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm nêu gương để quần chúng noi theo với nhiều tấm gương đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, tích cực hưởng ứng đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, từng bước nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Thu Hằng


Nguồn: Tạp Chí Tuyên giáo
Thống kê truy cập
Hôm nay : 660
Hôm qua : 2.455
Tháng 06 : 49.626
Năm 2024 : 462.012