A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Các Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia (lần 1) vào dự thảo Nghị quyết về văn hoá và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Dự thảo Nghị quyết về văn hoá và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết về văn hoá và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2024 - 2030

- Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2024 - 2030.

- Báo cáo số 672-BC/BTGTU, ngày 02/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về báo cáo thuyết minh các nội dung dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2024 - 2030.

- Báo cáo số 681-BC/BTGTU, ngày 11/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về báo cáo thuyết minh giải trình một số mục tiêu cụ thể trong dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2024 - 2030.

- Báo cáo số 698-BC/BTGTU, ngày 19/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2024 - 2030.

* Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Báo cáo số 676-BC/BTGTU, ngày 08/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về báo cáo công tác biên soạn Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Báo cáo số 680-BC/BTGTU, ngày 11/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về báo cáo giải trình các mục tiêu đến năm 2030 trong dự thảo hương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Báo cáo số 697-BC/BTGTU, ngày 19/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.


Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.443
Hôm qua : 2.126
Tháng 04 : 78.402
Năm 2024 : 266.742