A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ xã Xín Mần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

CTTBTG - Là xã vùng cao biên giới của huyện Xín Mần, Đảng bộ xã có 133 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ xã đã quan tâm lãnh, chỉ đạo việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.
Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng bộ xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai trọng tâm, trọng điểm các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, coi công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.
Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được quan tâm. Thực hiện quy định số 01-QĐ/TU, ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy Hà Giang, quy định số 01-QĐ/HU, ngày 16/11/2020 của Huyện ủy Xín Mần “về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng” Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay xã đã tổ chức được 15 hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp với 750 lượt cán bộ, đảng viên được tiếp thu và tuyên truyền đến quần chúng nhân dân được 2.752 lượt người nghe. Sau học tập Nghị quyết Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tuyên truyền đến quần chúng nhân dân để triển khai thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ có hiệu quả.

Đảng bộ xã Xín Mần tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đảng
Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, lồng ghép vào tất cả các hoạt động, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, coi đó là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Nhờ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, nêu gương và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Đã có 05 tập thể và 12 cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích học và làm theo Bác.
Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức họp giao ban với lãnh đạo UBND xã, các đoàn thể để kiểm điểm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, giải pháp đối với từng đồng chí và từng vị trí công việc được phân công. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại địa phương, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%. Hàng năm, Đảng ủy xã đều thực hiện việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, thường xuyên cử cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã cử 60 lượt cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Trung ương, Tỉnh, Huyện tổ chức; 13 đảng viên tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức đảng viên mới, cử 02 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 15 đảng viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Hàng năm, ủy ban kiểm tra đảng ủy xã đã triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát; qua đó, phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên; góp phần củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

 Quần chúng ưu tú được được kết nạp đảng
Cùng với công tác xây dựng Đảng, đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững; chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nổi bật về phát triển kinh tế trên địa bàn xã phải kể đến chương trình “cải tạo vườn tạp” với 36/35 hộ đăng ký đạt 102,8% so với kết hoạch; Chương trình trồng củ cải với công ty TNHH Việt Nam Minasaki với tổng diện tích thực hiện là 5,0 ha/ vụ, với 17 hộ tham gia sản lượng bình quân đạt từ 50-55 tấn/ha/vụ; Chương trình trồng rau hữu cơ với Công ty cổ phần Nông nghiệp Tốt - Phú Thọ với  tổng diện tích thực hiện 2,0 ha/vụ. Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, hiện nay, trên địa bàn có 01 doanh nghiệp, 05 HTX, 25 hộ kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đạt 36,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 34,98%.
Mô hình trồng củ cải của bà con nhân dân xã Xín Mần
Bên cạnh việc lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, cấp ủy, chính quyền xã Xín Mần còn tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ để đầu tư xây dựng trường lớp học, cơ sở vật chất văn hóa nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Toàn xã có 5/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; số học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, học sinh đỗ tốt nghiệp ở các cấp, thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học tăng đều qua từng năm. Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đời sống của người dân xã Xín Mần ngày càng cải thiện và nâng cao.
Với những thành tích nổi bật trên, Đảng bộ xã đã nhiều năm liên tục đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, được nhiều cấp tặng bằng khen, giấy khen. Đặc biệt năm 2020 Đảng bộ xã Xín Mần vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Ba; năm 2021 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và đạt giải nhì thi đua toàn huyện.

(Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xín Mần vinh dự được nhận huân chương lao động hạng Ba)
Triển khai các giải pháp đồng bộ, Đảng bộ xã Xín Mần đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng và phát triển kinh tế - xã hội. Ðây là tiền đề để thời gian tới, Ðảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng xã Xín Mần ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Hoàng Hằng – Ban Tuyên giáo Huyện  ủy Xín Mần.

Tác giả: Hoàng Hằng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.985
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.466
Năm 2024 : 559.812