A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Giang gắn việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng với quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cùng với việc phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và quyết tâm chính trị cao, tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Hà Giang luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xác định rõ quan điểm: Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần đẩy mạnh việc đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đồng bộ và nhất quán; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải tích cực, tự giác thực hiện để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiền phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung về đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên theo vị trí việc làm, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời giáo dục, xử lý kỷ luật nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở (ảnh baohagiang.vn)

Nội dung các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh cơ bản được xây dựng phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của cơ quan, địa phương, đơn vị; đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong đó, các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh vận dụng một số nội dung trọng tâm, có tính đột phá, như: Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách, tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với Nhân dân; phát huy cao độ “nói đi đôi với làm”... để xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh có sự gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với các nội dung, như: Ý thức kỷ luật, tác phong, tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống trang phục công sở của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, tập trung vào các chuẩn mực đạo đức về thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có tinh thần sáng tạo trong thi hành công vụ; trung thực, khiêm tốn, giản dị; chấp hành nghiêm kỷ luật; có tinh thần đoàn kết; xây dựng đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở...

Đồng thời, các chuẩn mực đạo đức cách mạng của các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước khi ban hành để tổ chức thực hiện. Sau khi chuẩn mực đạo đức được ban hành, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị niêm yết bảng chuẩn mực đạo đức và tổ chức thực hiện tại đơn vị; triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung nhằm cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng; định kỳ 6 tháng, cuối năm, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện. Cùng với đó, việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định, phù hợp điều kiện thực tiễn.

Qua triển khai thực hiện, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm nổi bật trong xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên: Các cơ quan, đơn vị khối cơ quan quản lý hành chính Nhà nước đều thực hiện phương châm: “Tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính”; các cơ quan khối Đảng thực hiện theo chuẩn mực “Nắm vững chủ trương, bám sát thực tiễn; vận dụng phù hợp, thiết thực, hiệu quả”; Ngành Giáo dục triển khai thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo với nội dung “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; Ngành Y tế cụ thể hóa việc thực hiện 12 điều y đức của người làm công tác y tế theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ, ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế; Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang; Đoàn Thanh niên thực hiện phương châm rèn luyện và phấn đấu theo những nội dung của 8 việc nên làm - 8 việc không nên làm”; Huyện ủy Hoàng Su Phì, Quang Bình ban hành quy tắc ứng xử cho cán bộ, đảng viên với phương châm 4 xin - 4 luôn” (Xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn; 4 luôn: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ)...

Cán bộ bộ phận một cửa xã Tiên Nguyên (Quang Bình) thực hiện “4 xin, 4 luôn” với người dân (ảnh baohagiang.vn).

Thông qua lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đã tác động tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên giai đoạn 2016 - 2021, tỷ lệ bình quân đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 88,98%. Đồng thời, toàn tỉnh có 122 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiêp đạt chuẩn văn hóa 5 năm, giai đoạn 2017 - 2021Qua thực hiện trách nhiệm chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng nâng cao uy tín và vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Phạm Hải - VPTU


Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.349
Hôm qua : 3.949
Tháng 06 : 58.898
Năm 2024 : 471.284