A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 888 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang

Sáng 21.9, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 888 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban THường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND tỉnh; Bí thư các Huyện ủy: Bắc Quang, Vị Xuyên, Quản Bạ, Đồng Văn, Hoàng Su Phì và Thành ủy Hà Giang.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 888 của Bộ Chính trị kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ đối với BTV Tỉnh ủy Hà Giang từ ngày 24.7.2023 đến nay. Nội dung kiểm tra là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26, ngày 19.5.2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đối tượng kiểm tra là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số Đảng bộ trực thuộc.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã quán triệt, chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ của Bộ Chính trị. Tổ chức Đảng, đơn vị được kiểm tra đã thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, tham mưu lãnh đạo về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW; báo cáo kết quả thực hiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, trách nhiệm cao; số liệu thống kê chính xác, đầy đủ; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, sổ sách, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.
Sau kiểm tra, các địa phương, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được đoàn kiểm tra chỉ ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương về công tác cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể: Hệ thống các quy định về công tác cán bộ được rà soát, điều chỉnh đồng bộ; quy trình thực hiện các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; công tác luân chuyển cán bộ, bố trí cán bộ không phải là người địa phương đạt kết quả nổi bật…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều trở ngại, khó đạt theo mục tiêu, định hướng mà Nghị quyết 26 đề ra; việc đánh giá cán bộ ở một số nơi chưa phản ánh đúng thực chất; công tác quy hoạch cán bộ ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn khép kín; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một số nơi chưa đạt yêu cầu. Chưa tập trung kiểm tra, giám sát về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, BTV cấp ủy, người đứng đầu về công tác cán bộ; việc phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ vẫn còn mặt hạn chế, hiệu quả chưa cao, nhất là trong giám sát cán bộ, đánh giá cán bộ; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân ở một số cấp ủy cơ sở còn có mặt hạn chế.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời biểu dương nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của tỉnh Hà Giang. Qua dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá: Việc triển khai kế hoạch kiểm tra đã cơ bản hoàn thành bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Hệ thống các quy định về công tác cán bộ được rà soát, điều chỉnh đồng bộ; quy trình thực hiện các khâu trong công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy định; chất lượng, phong cách làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trên địa bàn được nâng lên. BCH, BTV Tỉnh ủy Hà Giang ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; ban hành một số đề án quan trọng về công tác cán bộ như: Đề án đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế; Đề án về đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số… BTV, BCH Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chỉ đạo, triển khai kịp thời, bài bản, quyết liệt, sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có mặt hiệu quả chưa cao. Vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ ngại học tập, nghiên cứu lý luận, rèn luyện, tu dưỡng, giảm sút ý chí, thiếu gương mẫu, đùn đẩy trách nhiệm, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật. Việc đánh giá cán bộ một số nơi chưa phản ánh đúng thực chất chất lượng cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục quan tâm 5 nhiệm vụ:
Thứ nhất, nghiên cứu các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, kịp thời ban hành các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện sát thực tiễn; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.
Thứ hai, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, đối ngoại; triển khai hiệu quả các nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thứ ba, tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.
Thứ tư, thu hút đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng để kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tập trung phân cấp triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm thực chất; chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh quảng bá du lịch Hà Giang; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm trở lên, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới.

Đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã có ý kiến động viên, chia sẻ đối với tỉnh Hà Giang trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang sẽ tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, đồng thời khắc phục những mặt hạn chế đoàn công tác chỉ ra; tiếp thu, xây dựng kế hoạch triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, đặc biệt là 5 nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Nguồn: Báo Hà Giang
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.031
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.512
Năm 2024 : 559.858