A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng văn hóa Việt Nam

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập,...

 Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi Lễ có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Tổ giúp việc Ban Biên soạn cuốn sách.

Cuốn “cẩm nang” quý về văn hóa

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức biên tập, xuất bản. Được triển khai từ tháng 3/2023, cuốn sách đã hoàn thành, ra mắt vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968. Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Trong đó, phần thứ nhất “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, gồm 19 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc, Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc,... Với những lập luận đầy sức thuyết phục, những dẫn chứng rất phong phú và sinh động, đồng chí đã lý giải cụ thể nội hàm của khái niệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phân tích vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng giải pháp để phát huy đầy đủ, toàn diện giá trị văn hoá.

  Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ ra mắt sách.

Phần thứ hai “Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững”, tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa. Với thực tiễn phong phú và tư duy lý luận sắc bén, sự am hiểu sâu sắc về đặc trưng của từng loại hình văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo toàn diện, đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật; giáo dục, đào tạo; khoa học, công nghệ; báo chí, xuất bản;…

Phần thứ ba “Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống”, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Cuốn sách tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, hội nghị văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương; các cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị trong ngành Văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc. 

Các đại biểu tham quan trưng bày sách.

Là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, đồng thời là một nhà văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam - vấn đề mang tính trọng tâm, đột phá chiến lược, là nền tảng tinh thần, động lực và nguồn lực nội sinh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời, đồng chí cũng quan tâm chỉ đạo với những định hướng giải pháp thiết thực từ những vấn đề bao quát cho đến các lĩnh vực, các khía cạnh cụ thể của văn hóa.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, cuốn sách được sưu tầm, biên tập và xuất bản nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; trên cơ sở đó giúp cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp, các địa phương triển khai sâu rộng hơn, hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chấn hưng và phát triển văn hoá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh: “Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung. Nội dung cuốn sách đồng thời khắc họa sâu sắc, sinh động một nhân cách văn hóa cao đẹp, giản dị, gần gũi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là cuốn “cẩm nang” quý về văn hóa của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật báo cáo về quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách. 

Báo cáo về quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, việc tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư là một nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao, đồng thời là niềm vinh dự của các cơ quan được giao nhiệm vụ, trong đó có Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. “Mỗi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đều đặt yêu cầu rất cao về tính chính xác, tính khoa học, tính chính trị” - đồng chí Vũ Trọng Lâm cho biết.

Đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chia sẻ, văn hóa là lĩnh vực có nội hàm rất phong phú, đa dạng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, do vậy nội dung cuốn sách cũng có những đặc thù riêng, hình thức chuyển tải cũng phải thể hiện được đặc trưng của văn hóa; đồng thời với khối lượng tư liệu lớn, được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết từ khi là cán bộ của Tạp chí Cộng sản đến cương vị là người đứng đầu Đảng ta, lưu trữ ở nhiều cơ quan, đơn vị, do vậy Nhà xuất bản đã tiến hành công việc rất khẩn trương, cẩn trọng; sưu tầm tư liệu, bài viết từ nhiều nguồn khác nhau; tham khảo và xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi nội dung. Bên cạnh đó, việc sưu tầm, tuyển chọn tư liệu, xây dựng đề cương, sắp xếp các bài viết được tiến hành song song với công tác biên tập để bảo đảm tiến độ xuất bản sách. Bản thảo được biên tập kỹ lưỡng, qua nhiều lần trình xin ý kiến Văn phòng Tổng Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư về nội dung cuốn sách.

Làm sâu sắc, sống động thêm những nguyên lý căn cốt về văn hóa

Chia sẻ tại lễ ra mắt sách, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Nghiên cứu 92 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư in trong cuốn sách này, có thể cảm nhận rất rõ những luận điểm cốt lõi, nhất quán, ngày càng hoàn thiện của Tổng Bí thư về văn hóa.

Trong tác phẩm, Tổng Bí thư hệ thống, khái quát những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hóa Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm khoa học, sáng tạo của Đảng về văn hóa. Đồng thời, với tầm cao trí tuệ, sự hiểu biết sâu rộng, Tổng Bí thư đã làm sâu sắc, phong phú, sống động thêm những nguyên lý căn cốt về văn hóa, nổi bật là sáu luận điểm: Thứ nhất, văn hóa là giá trị sáng tạo tinh hoa, là hồn cốt, sinh khí, sức mạnh của dân tộc. Văn hóa còn là dân tộc còn.

Thứ hai là, văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực, sức mạnh nội sinh của dân tộc, và khái quát cao hơn như Tổng Bí thư nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đầu năm 2024, văn hóa là nền tảng phát triển.

Thứ ba là, nền văn hóa mà Đảng, nhân dân ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, thấm đậm tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; là sự tích hợp giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị các loại hình, lĩnh vực văn hóa, giá trị văn hóa các vùng miền, địa phương...

GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại Lễ ra mắt sách.

Thứ tư là, phát triển văn hóa đồng bộ, ngang bằng với chính trị, kinh tế, xã hội; kết gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; xây dựng môi trường văn hóa, phát triển các lĩnh vực văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi mặt, mọi lĩnh vực, mọi mối quan hệ của đời sống xã hội, tạo thành và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình làm nền tảng định hình chuẩn mực giá trị đạo đức và tạo nên sức mạnh của con người Việt Nam.

Thứ năm là, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam là sự nghiệp sáng tạo vĩ đại của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó tài năng, tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh của đội ngũ trí thức, trực tiếp là cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học, nhà báo...là những nhân tố đặc biệt quan trọng tạo nên tầm vóc của dân tộc thông thái, đất nước văn hiến, văn minh.

Thứ sáu là, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhu cầu văn hóa tinh thần bền bỉ, là nét đẹp của giá trị và lối sống văn hóa của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; xây dựng văn hóa trong Đảng làm nòng cốt để xây dựng, chấn hưng văn hóa dân tộc; cán bộ, đảng viên, phải là những tấm gương về văn hóa, đạo đức. 

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Sáu luận điểm được Tổng Bí thư luận giải thuyết phục trong tác phẩm là những nguyên lý có giá trị lý luận, thực tiễn rất sâu sắc, đầy sức sống và bền vững.

Đại diện giới văn nghệ sĩ, PGS,TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khẳng định: Cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tri thức sâu rộng, sự am hiểu tinh tế về tính chất, đặc điểm, đặc trưng của văn hóa, của từng loại hình văn hóa, văn học, nghệ thuật. Trải qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ - trí thức nước nhà.

“Qua cuốn sách, một lần nữa chúng tôi nhận thức sâu hơn về những vấn đề lý luận và thực tiễn đã và đang đặt ra đối với sự nghiệp văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà.” - PGS,TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh.

Tuyên truyền nội dung cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra mắt sách, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo chí, xuất bản thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt sách.

Thứ nhất, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp. Việc tuyên truyền nội dung cuốn sách phải được tổ chức có chiều sâu và hiệu quả, góp phần tiếp tục tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên dịch và xuất bản cuốn sách bằng nhiều ngoại ngữ, phát hành rộng rãi đến các cơ quan đối ngoại trong và ngoài nước, góp phần phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Trung ương và các hội thành viên, tổ chức cho các đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước và cụ thể hóa trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Hệ thống giáo dục toàn quốc tập trung nghiên cứu, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về văn hóa trên cơ sở nội dung cuốn sách.

Các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng sách cho các cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, các chi bộ đảng mở sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả về nội dung cuốn sách. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân, bạn đọc trong nước và nước ngoài trên trang https://sachquocgia.vn. Đồng thời, ngay sau Lễ ra mắt cuốn sách, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới.


Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.755
Hôm qua : 2.878
Tháng 07 : 49.691
Năm 2024 : 555.037