A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng công tác dân vận hiện nay của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

CTTBTG - Công tác dân vận của Quân đội ta là công tác vận động quần chúng của Đảng, là yêu cầu hàng đầu của Quân đội trong thực hiện chức năng đội quân công tác. Đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân; thực hiện “quân với dân một ý chí”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”[1]. Thấm nhuần lời dạy của Người, Bộ CHQS tỉnh luôn đặc biệt coi trọng công tác vận động quần chúng, trong mọi thời điểm, luôn đặt nhiệm vụ dân vận lên vị trí hàng đầu, nhằm xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Quân đội với nhân dân.

Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Quân đội ta nói chung, lực lượng Quân sự tỉnh nói riêng luôn luôn dựa vào nhân dân, bằng niềm tin và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào cách mạng, động viên sức người sức của trong nhân dân “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng quân xâm lược”, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, tỉnh Hà Giang đang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; thuận lợi và khó khăn đan xen. Đồng thời, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân, làm nảy sinh những mâu thuẫn, bức xúc trong xã hội; tình hình biên giới, vùng sâu, vùng xa còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định; thiên tai, thảm họa, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, những sơ hở, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để xuyên tạc, vu khống, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và nhân dân với Đảng…

Tình hình đó đặt ra và đòi hỏi Bộ CHQS tỉnh phải không ngừng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận, triệt để quán triệt và vận dụng quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác dân vận vào trong tình hình cách mạng mới. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh phải tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân. Để nâng cao chất lượng công tác dân vận hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh cần thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau đây:

Một là, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần nhận thức đúng, không ngừng đề cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác dân vận.

Đây là nội dung giải pháp quan trọng hàng đầu, định hướng các hoạt động khác có liên quan, đồng thời quyết định chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Biện pháp này là sự hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Để thực hiện nội dung này, cần thực hiện đồng bộ biện pháp, như nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò của công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên đối với công tác dân vận. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm của Đảng, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác dân vận phù hợp. Thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ ý nghĩa, nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng biên giới. Chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, đấu tranh và khắc phục những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong tiến hành công tác dân vận.

Hai là, tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các lực lượng trên các địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

Đây là nội dung biện pháp cơ bản, quan trọng trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt có ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng công tác dân vận ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… Do vậy, cần thường xuyên đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, huy động các lực lượng tham gia, tăng nguồn lực cho công tác dân vận. Chủ động phối hợp, hiệp đồng tiến hành công tác dân vận, thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và các phong trào do cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức phát động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương….

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác dân vận, sát thực tiễn, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng.

Đối tượng của công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh đa dạng, phong phú, phức tạp, với năng lực, trình độ nhận thức không đồng đều, văn hóa vùng, dân tộc khác nhau. Do vậy, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, vùng biên giới... Không ngừng đổi mới hình thức, biện pháp công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn, những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Thực hiện nhất quán chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa không tin theo kẻ xấu kích động, gây rối trật tự.

Bốn là, luôn quan tâm xây dựng, bổ sung, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực và có kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, dân vận khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt quan điểm của Người: Cán bộ dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, luôn “gần dân, học dân, nghe theo dân”[2], trong công tác dân vận, cần làm tốt việc tuyển chọn cán bộ đảm nhiệm công tác dân vận; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, lòng say mê, nhiệt huyết, có trình độ, năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, có chính sách thỏa đáng, phù hợp đối với cán bộ làm công tác dân vận, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với quan điểm ''Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh", cần đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nâng cao ý thức phụng sự Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, cần lồng ghép công tác dân vận với phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương phát động, làm cho công tác dân vận phát triển toàn diện, rộng khắp, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực; duy trì, phát triển, nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trên các lĩnh vực trong Bộ CHQS tỉnh.

Kế thừa và phát huy những thành quả tốt đẹp, những kinh nghiệm công tác dân vận khéo của quân đội trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng đất nước; công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh thời gian tới cần tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt, các nhiệm vụ; góp phần “Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân” ngày càng vững mạnh./.

 

Thượng tá, ThS Lê Văn Cao

Phó Chủ nhiệm chính trị - BCHQS tỉnh

-------------------------------------------------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 6, tr. 234, 370

2. Quân ủy Trung ương, Nghị quyết về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới, Số 49- NQ/QUTW ngày 26/01/2015.

3. Khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị (2019), 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Khoa mở rộng (30- 9-2019), Hà Nội

 

* Giảng viên, Khoa Hồ Chí Minh học

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập,tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 234.

[2]Hồ Chí Minh: Toàn tập,tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 370.


Tác giả: Thượng tá, ThS Lê Văn Cao
Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 275
Hôm qua : 4.267
Tháng 06 : 66.512
Năm 2024 : 478.898