A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng Tuyên truyền tháng 9/2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền tháng 9/2023, như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nội dung cốt lõi các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

2. Tiếp tục tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; nêu bật những kết quả quan trọng đạt được giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVIII; tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Thông tin nội dung cốt lõi một số văn bản mới: Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Quy định số 14-QĐ/TU, ngày 19/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang; Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chi bộ thôn, tổ dân phố; Kế hoạch số 217/KH-UBND, ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 220/KH-UBND, ngày 02/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”…

4. Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền nội dung cốt lõi, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kết quả, thành tựu đã đạt được của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Đại hội XIII của Đảng nói chung, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hà Giang nói riêng; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

5. Tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang; quán triệt, học tập nội dung cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các buổi sinh hoạt chi bộ; tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa một số hội nghị lớn, quan trọng của tỉnh, như: Hội nghị triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2025 (tổ chức ngày 25/8/2023); Hội nghị gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức ngày 28/8/2023)…

6. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm, tích cực tham gia các giải/cuộc thi, như: Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II, năm 2023; Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ IV, năm 2022 - 2023; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023; Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II…

7. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội; việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động; các mô hình điển hình, sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức lại sản xuất, phát triển thực chất các tổ hợp tác, hợp tác xã, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng cạnh tranh của sản phẩm, nhất là số lượng, giá trị của sản phẩm OCOP; công tác chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải tạo vườn tạp; việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền thực hiện tốt công tác chăm sóc cây trồng vụ mùa đảm bảo đúng diện tích, đúng khung thời vụ; chăm sóc, thâm canh, đưa giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất…

8. Tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; tình trạng và hệ lụy của việc tự tử; không nuôi nhốt gia súc trước cửa nhà... Chú trọng biểu dương gương tập thể, cá nhân gương mẫu, điển hình trong các công tác này…

9. Tuyên truyền về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, trong đó tập trung vào các nội dung: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT; khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ trách;  tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông; ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn và chuẩn mực cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền cảnh báo những hành vi tiềm ẩn mất an toàn giao thông; biểu dương tập thể, cá nhân, mô hình điển hình, sáng tạo góp phần thực hiện tốt đảm bảo TTATGT; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT, gây cản trở, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh...

10. Tuyên truyền sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của
cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang; không khí vui tươi, phấn khởi đón chào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tổ chức khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại các trường học; công tác đảm bảo duy trì sĩ số học sinh; đảm bảo tốt các điều kiện dạy và học trong các trường học trên địa bàn tỉnh… Đặc biệt, thông tin nội dung cốt lõi Quyết định số 1396/QĐ-UBND, ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; nội dung cốt lõi và việc triển khai thực hiện Công văn số 2519/UBND-VHXH, ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới.

11. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia, bảo vệ, giữ gìn giá trị di sản, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cảnh quan thiên nhiên của địa phương; tâp trung tuyên truyền, quảng bá mùa cao điểm du lịch năm 2023, trong đó tuyên truyền đậm nét về các hoạt động văn hóa gắn với thu hút du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh thời gian tới…

12. Tiếp tục tập trung tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, nắm bắt diễn biến bất thường của thời tiết và chủ động ứng phó; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, chống cháy nổ; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm (nhất là trong dịp tết Trung thu); công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phòng, chống đuối nước; phòng chống ngộ độc thực phẩm, ngộ độc các loại rau, quả rừng (cách nhận biết các loại nấm độc, các loại hoa quả có độc như: Quả Hồng châu, hoa Chuông…); tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện đúng quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả…

13. Tuyên truyền công tác quản lý biên giới và đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới, công tác quốc phòng, an ninh, thông tin nổi bật phương châm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta là đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an xã hội. Tuyên truyền nâng cao cảnh giác đối với các thủ đoạn, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản (nhất là lừa đảo trên không gian mạng); cảnh giác, đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các đối tượng xấu, thế lực thù, địch phản động lợi dụng đất nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm, sự kiện quan trọng, một số vụ việc… chống phá Đảng, Nhà nước ta.

14. Tuyên truyền về ý nghĩa, các hoạt động kỷ niệm của các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm, như: Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); tết Trung thu năm 2023; 113 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2023); 73 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2023); 32 năm tái lập tỉnh Hà Giang (01/10/1991 - 01/10/2023); ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); 121 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2023)… 

Ngoài những nội dung nêu trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương để lựa chọn, bổ sung các nội dung tuyên truyền cần thiết, phù hợp, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả.


Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.061
Hôm qua : 3.949
Tháng 06 : 58.610
Năm 2024 : 470.996