A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bốn nhóm nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2024

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, Hội nghị Trung ương 8 và Nghị quyết cấp ủy, Nghị quyết kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV, năm 2024, toàn Ngành Tuyên giáo nỗ lực, quyết tâm thực hiện chất lượng, hiệu quả 04 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, ngày 20/12/2023.

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo

Đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Ngành Tuyên giáo, nâng cao hiệu quả tham mưu cấp ủy về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên cả hai phương diện nhận thức lý luận và thực tiễn.

Tăng cường công tác định hướng tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; quản lý, theo dõi, xử lý các đối tượng vi phạm, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Tham mưu, đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XIII “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”; tổ chức thực hiện hiệu quả việc đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị.

Triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá’”. Tập trung triển khai thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” khi được ban hành. Tăng cường trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự giác, tự soi, tự sửa, tự nhận diện của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, góp phần nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên.

Chú trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo chiến lược, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp. Trong đó, tập trung vào các vấn đề khó, phức tạp, phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài ở địa phương, đơn vị để nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, tháo gỡ; đồng thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy ban hành văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo qua gần 40 năm đổi mới đất nước. Tập trung xây dựng, hoàn thiện Chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tích cực tham gia bổ sung, phát triển lý luận, tham gia các tiểu ban chuẩn bị, xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng

Chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng thiết thực, hiệu quả; đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền. Kết hợp hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực tuyên giáo mới được Trung ương ban hành trong năm 2023. Tăng cường hướng về cơ sở, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Thời gian tới, tiếp tục tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 bảo đảm thiết thực gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

3. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác tuyên giáo

- Lĩnh vực lý luận chính trị

Tham mưu đổi mới việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đổi mới căn bản nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, công nghệ thông tin trong công tác giáo dục lý luận chính trị. Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2024; thí điểm và nhân rộng mô hình học tập lý luận chính trị, cập nhật kiến thức trên Internet. Chú trọng việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống trên địa bàn tỉnh; thẩm định các công trình lịch sử.

- Lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội

Tiếp tục chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo, tiền bối tiêu biểu, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương và các ngành, nhất là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 70 năm Giải phóng Thủ đô... Qua đó, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới, gắn kết tuyên truyền trong nước với tuyên truyền đối ngoại, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tham mưu triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để chủ động, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc, biên giới; chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy kịp thời xử lý các các vấn đề nhạy cảm, phát sinh.

- Lĩnh vực báo chí, xuất bản

Chủ động định hướng các cơ quan báo chí tăng cường thông tin tích cực, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc truyền thông chính sách, định hướng, phản biện xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ Quy định số 100-QĐ/TW, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản, cơ quan báo chí và các Hướng dẫn triển khai thực hiện. Quan tâm tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

- Lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Tổ chức tốt các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; triển khai thực hiện “Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan đảng, nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ”. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung, tiêu chí hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Xuất bản Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo đảm tính thống nhất trong đa dạng về bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, chính trị đối với trí thức văn nghệ sĩ, các hội và liên hiệp hội văn học, nghệ thuật nhằm động viên, khuyến khích văn nghệ sỹ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức sáng tạo trong hoạt động văn hóa, văn nghệ.

- Lĩnh vực khoa giáo

Chủ động hướng dẫn, tham mưu công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trên lĩnh vực khoa giáo kịp thời, chất lượng. Tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 20-KH/TW, ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo được ban hành trong thời gian tới. Chú trọng tham mưu, nắm tình hình, đôn đốc các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền các nội dung công tác khoa giáo, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực; gắn công tác khoa giáo với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp, đẩy mạnh thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện Quy định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, chú trọng phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân về các dự án phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời xử lý, giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh, nổi cộm.

4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo

Trước những yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, xây dựng, phát triển ngành. Trọng tâm là: Kiện toàn, thống nhất tổ chức bộ máy trong hệ thống theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh và trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, phong cách chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tham mưu cấp ủy các cấp công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương


Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.590
Hôm qua : 2.579
Tháng 05 : 72.644
Năm 2024 : 372.058