A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

CTTBTG - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thực trạng này đòi hỏi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi công nhân tại nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Ford Việt Nam ở tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi công nhân tại nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Ford Việt Nam ở tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: VGP)

BÀN VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Hiện nay, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, cán bộ, đảng viên phải chịu tác động bởi nhiều nhân tố, như xu thế toàn cầu hóa, biến động to lớn của tình hình thế giới và khu vực, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ... càng đòi hỏi cán bộ, đảng viên có năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới, yêu cầu cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp hơn so với trước. Bối cảnh trong nước, quốc tế đã có nhiều thay đổi, đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường”(1). Điều đó yêu cầu cán bộ, đảng viên thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia, không mất phương hướng, mất cảnh giác, không vì lợi ích cá nhân mà xem nhẹ lợi ích quốc gia.

Yêu cầu về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng là nền tảng bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên. Muốn phục vụ nhân dân tốt, mỗi cán bộ, đảng viên phải có đạo đức trong sáng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bàn về vai trò của cán bộ, đảng viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ trong mấy chục năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”(2). Thực tiễn cho thấy, cán bộ, đảng viên là nòng cốt, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, giáo dục... của nước ta thời gian qua.

Tuy nhiên, dưới tác động của bối cảnh mới, trong tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luận bàn về các phẩm chất đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần có, đó là:

Thứ nhất, cán bộ, đảng viên phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia, dân tộc. Có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động(3).

Như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bổ sung các phẩm chất quan trọng mà cán bộ, đảng viên phải có trong bối cảnh mới là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động. Đây là các phẩm chất cách mạng, tiên phong cần được hình thành, vun đắp và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và văn minh.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy với công việc; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ(4).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, khi một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên đang có những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lung lay niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cùng những biểu hiện tham nhũng, gây mất lòng tin của nhân dân thì công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa quan trọng.

Tổng Bí thư yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng và trong bộ máy chính quyền lại càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo, như lời Bác dạy: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền””(5). Có như thế, nhân dân mới tin vào cán bộ, đảng viên, tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và chung tay xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, cán bộ, đảng viên phải có trí tuệ, tầm nhìn và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách. Có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới tại lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; qua thực tiễn tỏ rõ là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có năng lực sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, có “sản phẩm” cụ thể, rõ rệt; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công. “Nói tóm lại là phải vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc(6).

Đáp ứng yêu cầu thời đại, mỗi cán bộ, đảng viên phải vừa có trình độ chuyên môn cao, vừa phải có tư duy khoa học, nhãn quan chính trị sắc bén để có thể nhận định, đánh giá tình hình, xu thế thời đại chính xác, có tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Quan trọng hơn, cán bộ, đảng viên phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cán bộ, đảng viên phải vừa có đức, vừa có tài thì mới có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng hiện nay.

Qua tác phẩm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác định những phẩm chất đạo đức cách mạng cần thiết của cán bộ, đảng viên trong thời đại mới. Những phẩm chất đạo đức cách mạng này là nhân tố quan trọng để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên chân chính, trung thành, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; là nền tảng củng cố niềm tin của toàn dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đến những thành công mới.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, thực trạng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua cũng tồn tại một số vấn đề yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức đang diễn ra ngày càng phức tạp. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đặt ra cho cán bộ, đảng viên yêu cầu cao về năng lực nhận định, đánh giá các vấn đề quốc tế để có thái độ ứng xử phù hợp. Quan trọng hơn, cán bộ, đảng viên phải hiểu đúng bản chất các vấn đề quốc tế và xây dựng thế giới quan khoa học, kiên định lập trường, tin tưởng đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Bởi vì, toàn cầu hóa mang lại nhiều thời cơ cho quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam, song cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng vẫn còn đối mặt không ít thách thức “khi chủ nghĩa tư bản vẫn còn những tiềm năng nhất định, lại có sự điều chỉnh cần thiết, trong khi nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn chưa đạt tới sự thống nhất trong các tầng lớp nhân dân các nước đang phát triển”(7).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh báo: “Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường”(8).

Thực tế thời gian qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên, thậm chí là một số cán bộ chủ chốt trong hàng ngũ đảng viên dao động, có những biểu hiện suy thoái trong nhận thức lẫn hành động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ tình trạng tha hóa, suy thoái và chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay rất phức tạp. Một bộ phận cán bộ, đảng viên cấp cao trong hàng ngũ Đảng đang tự chuyển biến, biến chất gây hại đến sự tồn tại và phát triển, hội nhập của Việt Nam, là nhân tố kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thực tế đau lòng là vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên cấp cao mà “Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự”(9). Thực trạng này tác động không nhỏ đến công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trên thực tế “những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của chúng ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”(10). Niềm tin của nhân dân vào Đảng là nhân tố quyết định đến sự thành công trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên con đường xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, theo Tổng Bí thư, “đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt chỉ tiêu mong muốn. Thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa toàn diện, có mặt còn hạn chế, yếu kém; không ít cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế”(11).

Việc Tổng Bí thư chỉ rõ thực trạng thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực là thay đổi quan trọng trong việc đánh giá cán bộ, đảng viên. Chúng ta cần có sự nhìn nhận, đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên thẳng thắn, trung thực để mỗi cán bộ, đảng viên ý thức hơn việc không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên là “cái gốc của mọi công việc”, là linh hồn, là nòng cốt của Đảng, Nhà nước, là nhân tố bảo đảm đưa các chỉ đạo đúng đắn của Đảng vào đời sống và hội nhập quốc tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, do tác động của hội nhập quốc tế, của những hạn chế chủ quan, một bộ phận cán bộ, đảng viên bị dao động, thiếu niềm tin vào Đảng, suy thoái chính trị, đạo đức, làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng. Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng.

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tuần tra vùng cảng Cát Lái. (Nguồn: nhiepanhdoisong.vn)

RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường chống phá thành quả cách mạng của đất nước ta thì vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên càng phải được quan tâm rèn luyện và phát huy cao hơn nữa để phục vụ nhân dân, đáp ứng sự tồn tại và phát triển của đất nước. Cụ thể:

Một là, công tác cán bộ phải chú trọng hơn nữa phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực chuyên môn.

Tổng Bí thư yêu cầu: “công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”(12).

Để đạt được mục tiêu này, mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cần “Chú trọng giáo dục giữ vững bản lĩnh, có ý thức nhạy bén chính trị, tăng sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động để kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc”(13).

Cán bộ, đảng viên được phân công nhiệm vụ, được bổ nhiệm vào các vị trí càng quan trọng thì càng phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng để có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu để nhân dân noi theo, làm theo.

Hai là, cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và trung thành tuyệt đối với Đảng.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là “chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất”(14).

Năm 2020, trong bài Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng đã khẳng định, phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta. Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”(15).

Nhiệm vụ của toàn Đảng hiện nay là phải tích cực tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho từng cán bộ, đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Niềm tin với Đảng là yếu tố quan trọng nhất để cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng và phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

Ba là, tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh để củng cố niềm tin của nhân dân vào cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư chỉ đạo “Phương hướng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển”(16).

Mỗi tổ chức cơ sở đảng phải luôn nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để có thể nhận diện được những vấn đề của thời đại, có những đề xuất, hoạch định chính sách đúng đắn, khoa học góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Bốn là, cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể”(17).

Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ, đảng viên phải “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(18).

Năm là, việc học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên phải thực hiện thường xuyên và đi vào thực chất.

Tổng Bí thư chỉ đạo các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải chú trọng đến hiệu quả, thực chất và sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Tổng Bí thư, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “phải kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của cán bộ công đoàn các cấp, đồng thời coi trọng việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến”(19).

Nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị là cần phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Có như thế, cán bộ, đảng viên mới thật sự thể hiện tính tiên phong, bản lĩnh chính trị vững vàng và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế./.

TS. LÊ TÙNG LÂM
Trường Đại học Sài Gòn

____________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17) (18) (19) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2022, tr.151, 342, 346, 347, 329, 347, 211, 342, 342, 341, 260, 290, 211, 266-267, 266-267, 224-225, 331, 334-335, 290.

(7) Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp, Mai Hoài Anh: Phong trào chống mặt trái của toàn cầu hóa và vấn đề đặt ra với Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2008, tr.181.

(Nguồn: TC Cộng sản)


Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.045
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.526
Năm 2024 : 559.872