A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng, chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

CTTBTG - Từ khi mới thành lập, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn rất quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên. 

Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức

Cùng với tư tưởng chính trị thì đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Nhờ chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là giáo dục đạo đức cách mạng, đa số cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công cuộc đổi mới ở nước ta đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang diễn ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu nhân dân, trái với chuẩn mực đạo đức của người cộng sản “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, làm cho nhân dân bất bình, lo lắng. Như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn...”(1). Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Đảng ta cũng nhấn mạnh: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” còn diễn biến phức tạp”(2). Có thể nói, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là rất đa dạng, muôn màu, muôn vẻ. Tuy nhiên, biểu hiện tập trung nhất, cao nhất và nguy hiểm nhất của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là tham nhũng chính trị, lệch lạc tư tưởng, băng hoại đạo đức và hủ bại về lối sống. Đây là những kẻ thù rất nguy hiểm của Đảng, cần phải loại bỏ.

Để đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thời gian qua các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể là:

Thứ nhất, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa Đảng, coi xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Từng bước phát huy tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục khẳng định một trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh một cách toàn diện, trong đó có tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức;  tích cực nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Thứ hai, coi trọng nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nhiều tấm gương, điển hình về học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần quan trọng không chỉ trong xây dựng Đảng mà còn thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. Thực hành nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nếp văn hóa, đề cao ý thức, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Việc đề cao trách nhiệm nêu gương góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thứ ba, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, tích cực nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Có thể thấy, giáo dục đạo đức cách mạng là một trong những công cụ hữu ích, góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết cho mỗi cán bộ, đảng viên. 

Thứ tư, thực hiện tốt phương châm “xây và chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Trong đó, đã tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức. Kịp thời cổ vũ, biểu dương các gương sáng đạo đức, tạo ảnh hưởng lan toả trong Đảng và ngoài xã hội. Động viên cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhân cách, phẩm giá, duy trì lối sống trong sạch, lành mạnh, văn minh, nâng cao “sức đề kháng” trước những cám dỗ bởi vật chất, tiền bạc, danh vọng, tránh sa vào chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng, tham nhũng….

Rõ ràng, xây dựng Đảng ta về đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay thực sự là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước nhân dân và dân tộc. 

Đảng bộ Vietcombank nâng cao đạo đức cách mạng

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn nâng cao đạo đức cách mạng, các cấp ủy, tổ chức đảng của Vietcombank trong thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên Vietcombank, bồi đắp niềm tin, khát vọng cống hiến của người cán bộ. Đổi mới và thực hiện xuyên suốt ở cả ba khâu “nêu gương”, “thực hiện” và “kiểm tra giám sát” trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là hoạt động then chốt, tạo nền móng quan trọng cho sự phát triển bền vững của Đảng bộ Vietcombank. Chú trọng công tác giáo dục truyền thống lịch sử của Vietcombank, phát động các phong trào thi đua tìm hiểu về truyền thống văn hóa lịch sử nhằm tạo sức lan tỏa, bồi đắp niềm tin và lòng tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

Chương trình Gala Hội thi Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chương trình Gala Hội thi Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở tận dụng những thành tựu của khoa học -công nghệ. Chú trọng quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ tư tưởng của Đảng; tổng hợp và tuyên truyền sâu rộng các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc xử lý hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, suy thoái đạo đức phát sinh trong Ngành để cảnh báo, răn đe các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc theo dõi, nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên trước tác động của nền kinh tế thị trường và thời đại cách mạng công nghệ 4.0 để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Ba là, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề, bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt đảng, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc thù đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong công tác giáo dục, quản lý đảng viên.

Bốn là, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương với phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, đưa nêu gương trở thành một phương thức lãnh đạo chủ yếu để người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong Vietcombank khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, lôi cuốn cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là người đứng đầu cấp ủy và đơn vị. Tăng cường vai trò giám sát của cấp ủy đảng trong tổ chức thực hiện các chương trình hành động, nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện triệt để, hiệu quả.

Thực hiện tốt những giải pháp cơ bản trên sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên của Vietcombank giữ gìn phẩm chất cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ Vietcombank ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
------------------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2016, tr.185.
(2) Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Nguyễn Thanh Sơn
Đảng bộ Văn phòng đại diện Vietcombank khu vực phía Nam


Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.769
Hôm qua : 2.687
Tháng 07 : 54.250
Năm 2024 : 559.596