A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

CTTBTG - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận hợp thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn xã hội luôn vận động không ngừng và đang có những biến đổi có tính chất bước ngoạt, đòi hỏi phải bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của Người. Do đó, cùng với việc đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, chúng ta cần phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới phù hợp với sự phát triển của thời đại, cần phải tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ những giá trị chân chính của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là một quá trình thống nhất, không tách rời nhau.

Đại hội XI của Đảng đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta giành thắng lợi”[1]. Tư tưởng Hồ Chí Minh thực tế đã và đang, đồng thời tiếp tục soi sáng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi, góp phần hiện thực hóa mong ước của Người về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. Nhưng quá trình đó, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng bảo vệ và tiếp tục phát triển tư tưởng của Người trong tình hình mới.

Giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và trong nước đều có những biến chuyển quan trọng. Toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng phát triển lên một bước mới cả về trình độ và tính chất. Đó là quá trình không ngừng tăng cường và lan tỏa sự tương tác lẫn nhau, sự phụ thuộc vào nhau của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, ở từng khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Đó cũng là một xu thế phát triển tất yếu của nhân loại, gắn với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, thúc đẩy sự kết nối và mối quan hệ trên nhiều mặt giữa các nước, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Hội nhập quốc tế, vì vậy, cũng trở thành một điều tất yếu, mà khó quốc gia nào có thể bỏ qua nhằm theo đuổi lợi ích của mình, thông qua việc liên kết ngày càng sâu rộng với các quốc gia và tổ chức khác trên thế giới. Bởi vậy, dù muốn hay không muốn, các nước cũng khó có thể cưỡng lại được quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, quá trình đó cũng có mặt trái của nó, đặc biệt nó bị chi phối bởi các cường quốc, nhất là các nước tư bản phát triển, bởi vậy, khó tránh khỏi sự áp đặt chi phối không chỉ về kinh tế, chính trị mà cả mặt văn hóa, tư tưởng… Nó đặt ra thách thức cho những nước nhỏ yếu, đang phát triển trong việc bảo vệ con đường phát triển riêng của mình, cũng như bản sắc văn hóa và đặc thù về tư tưởng.

Sự phát triển mạnh mẽ có tính chất bùng nổ của khoa học - công nghệ đã có ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội. Nó tác động vô cùng lớn đến cơ cấu và động thái, ảnh hưởng đến tận gốc sự phát triển của lực lượng sản xuất. Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ chưa từng có từ trước đến nay giữa các lĩnh vực khoa học công nghệ, vật lý, kỹ thuật, sinh học, sự kết nối giữa hệ thống thực và ảo, kết nối vạn vật. Nó cũng là một yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đưa loài người đứng trước sự phát triển và thay đổi chưa từng có. Nó mang lại những lợi ích to lớn cho nhân loại trên tất cả các mặt, nhưng cũng đặt ra những thách thức cho các quốc gia dân tộc.

Những năm tới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng tình hình sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Sự biến chuyển của thế giới có thể đem đến những bất ngờ do sự va chạm lợi ích của các nước, các bên trên thế giới. Các cường quốc vẫn chi phối cục diện thế giới và cạnh tranh với nhau quyết liệt trên mọi mặt làm ảnh hưởng không nhỏ tới những nước yếu thế hơn. Bên cạnh những thách thức của an ninh phi truyền thống ngày càng có tác động mạnh mẽ đến các mối quan hệ trên thế giới. Nhân loại đang phải đối mặt với những vấn đề toàn cầu và không ít những “nghịch lý”.

Qua hơn 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện, lý luận về đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ, không ngừng được hoàn thiện và hiện thực hóa từng bước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, chúng ta vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, khuyết điểm đòi hỏi phải được tháo gỡ, khắc phục để không ngừng vươn lên xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh.

Tuy nhiên, quá trình phát triển đồng thời cũng là quá trình không ngừng giải quyết các mâu thuẫn, quá trình không ngừng nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức và không ngừng hoàn thiện hệ lý luận, hệ quan điểm, hệ giá trị và đường lối định hướng chung. Muốn vậy phải đứng vững trên nền tảng lý luận cách mạng, soi chiếu vào bối cảnh mới, không ngừng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận đã có để tiến cùng thời đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh với vai trò là nền tảng tư tưởng, vẫn luôn là cơ sở lý luận, phương pháp luận cho Đảng trong tiến trình hoạch định đường lối. Tuy nhiên, để đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải được tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển hơn nữa.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó có vấn đề tư tưởng lý luận. Trái lại, chúng lại thực hiện điều đó một cách tinh vi và xảo quyệt hơn, với nhiều hình thức, phương pháp khác nhau và triệt để lợi dụng thành tựu khoa học công nghệ để thực hiện. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nội dung mà chúng tập trung chống phá.

Sự vu khống, xuyên tạc đối với tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là vấn đề mới, nó đã diễn ra ngay khi Hồ Chí Minh còn sống, khi Việt Nam còn bị chia cắt làm hai miền Nam, Bắc với hai chế độ chính trị khác nhau. Nhưng trong thời gian gần đây, phương pháp và thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi hơn. Nếu trước đây thường là sự phủ định sạch trơn, thậm chí xuyên tạc một cách trắng trợn tính đúng đắn, sáng tạo, nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh thì nay chúng lại vừa thừa nhận vừa phủ nhận. Đó là cách thức là thừa nhận cái này phủ nhận cái khác, thừa nhận cái nhỏ, phủ nhận cái lớn, thừa nhận những yếu tố không cơ bản để phủ nhận cái cơ bản. Thừa nhận giá trị lịch sử nhưng lại phủ nhận giá trị hiện thực, thừa nhận sự đúng đắn trong quá khứ trên một số phương diện nhưng lại cho rằng không còn phù hợp với hiện tại. Các thế lực thù địch phản động đã chuyển chiến thuật từ tấn công trực diện, ồ ạt, sang chiến thuật gián tiếp theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, với chiến lược lâu dài, tấn công vào nhiều thế hệ, ở nhiều nơi, không chỉ trong nước mà chú trọng nhiều hơn đến người Việt Nam ở nước ngoài và tập trung vào thế hệ trẻ. Bởi vậy, đi đôi với phát triển, cần phải tích cực bảo vệ tư tưởng của Người với những cách thức mạnh mẽ, quyết liệt và sáng tạo hơn, phát huy tối đa những thế mạnh sẵn có.  

Trong thời gian tới, việc bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần được tiến hành toàn diện ở tất cả các nội dung cấu thành, ở cả phương diện bảo vệ, khẳng định và vận dụng, phát triển. Trong đó, tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

Một là, phải làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi như Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định. Điều đó có nghĩa, cần phải tiếp tục nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, và trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu đó, khái quát và xây dựng một diện mạo hoàn chỉnh về tư tưởng Hồ Chí Minh, dĩ nhiên đó phải là một diện mạo động. Đồng thời, cần tiếp tục phân tích, đánh giá, khẳng định giá trị của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như của từng nội dung tư tưởng cụ thể đối với lịch sử, hiện tại và tương lai phát triển của đất nước.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu vận dụng, bổ sung, phát triển những quan điểm của Hồ Chí Minh gắn với điều kiện lịch sử - cụ thể. Trong đó, cần phải nhận thức rõ những quan điểm của Hồ Chí Minh là đúng, nhưng đúng trong thời điểm mà nó ra đời, những quan điểm của Hồ Chí Minh đã đúng và đang đúng nhưng cần bổ sung thêm, những quan điểm của Hồ Chí Minh trước đây đúng, nay vẫn đúng và tương lai cũng vậy. Đồng thời, cần đi sâu nghiên cứu làm sâu sắc thêm những luận điểm mà Hồ Chí Minh chưa có điều kiện để đi sâu làm rõ.   

Đã là con người, ai cũng bị chế định bởi điều kiện lịch sử mà họ sống và hoạt động, dù đó là thiên tài, vĩ nhân. Hồ Chí Minh cũng vậy. Người là một nhà lý luận kiệt xuất, có những cống hiến quan trọng vào bổ sung, phát triển lý luận, nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin và góp phần làm phong phú kho tàng tư tưởng của nhân loại. Nhưng tư tưởng của Người cũng là sản phẩm của một con người trong hoàn cảnh sống của mình, tư tưởng đó phản ánh thực tiễn. Nhưng thực tiễn luôn luôn vận động, phát triển không ngừng, nên có những quan điểm vẫn còn đúng đắn thì cũng có những quan điểm đã bị lịch sử vượt qua. Nhân loại ở thế kỷ XXI đã khác xa thời Hồ Chí Minh sống, tình hình Việt Nam cũng vậy. Sự biến đổi đó, đặt ra những vấn đề mới mà lý luận cũ chưa đề cập, hoặc chỉ đề cập ở góc độ phương pháp và phương pháp luận cần phải có sự nghiên cứu sâu, cụ thể hóa hơn nữa. Mặt khác, cũng cần phải tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để bổ sung vào hệ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung làm giàu cho nền tảng tư tưởng của Đảng để di sản tư tưởng của Người mãi mãi tỏa sáng trong thực tiễn và đúng với tinh thần bản chất học tập, vận dụng lý luận mà Người thường nhắc nhở chúng ta.

Tư tưởng của Người thuộc hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, nằm trong dòng tư tưởng mác xít, nhưng là một hệ tư tưởng mở, không biệt phái, mà luôn luôn rộng mở tiếp thu những thành tự tư tưởng và giá trị văn hóa của nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một điển hình cho năng lực tiếp biến văn hóa, năng lực tổng kết thực tiễn và một nhân cách cao thượng. Bởi vậy tư tưởng đó tràn đầy sinh khí, luôn mang hơi thở của cuộc sống, không bao giờ tự cho mình là chân lý duy nhất đúng là nhất thành bất biến, mà trái lại luôn biết tự làm giàu bằng kho tàng tri thức nhân loại và thực tiễn cuộc sống. Tư tưởng đó chú trọng sự đổi mới, nhấn mạnh tính tự chủ, đề cao tinh thần sáng tạo, kiên định với mục tiêu nhưng không xem nhẹ phương tiện; có bản sắc dân tộc sâu đậm nhưng luôn hướng tới, vươn tới nhân loại; phát huy sức mạnh giai cấp gắn với phát huy sức mạnh dân tộc, phát huy sức mạnh dân tộc nhưng luôn biết tranh thủ sức mạnh thời đại.

Ba là, cần tăng cường đi sâu hơn nữa việc phân tích và làm rõ những quan điểm cụ thể trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ trong giảng dạy mà trong cả việc thực hiện “Mỗi ngày học một lời Bác dạy”. Trong di sản tư tưởng đồ sộ của Hồ Chí Minh, có rất nhiều quan điểm cụ thể. Trong đó cần làm rõ quan điểm ấy được trình bày trong điều kiện hoàn cảnh nào, với hàm ý gì và vai trò của quan điểm đó trong lịch sử, cũng như hiện nay và cần phải vận dụng như thế nào. Phải hiểu rõ đâu là nội dung có tính lịch sử, đâu là nội dung có tính xuyên suốt trong tư duy, tư tưởng, phương pháp Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cho quá trình học tập, vận dụng tư tưởng của Người có ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, là yếu tố cần thiết để nắm vững chân giá trị trong tư tưởng của Người và qua đó, nó cũng đặt ra những vấn đề mới, nhiệm vụ mới trong nghiên cứu, vận dụng, học tập, bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, cần phải dựa trên tinh thần của Hồ Chí Minh để phát triển tư tưởng của Người cho phù hợp với sự phát triển của đời sống xã hội. Người luôn xem lý luận là kim chỉ nam cho hành động chứ không phải là kinh thánh, do đó cần phải nắm vững lập trường, bản chất, phương pháp của tư tưởng Hồ Chí Minh để bổ sung, phát triển những quan điểm của Người. Đất nước không ngừng phát triển, nhân loại vẫn không ngừng tiến về phía trước, những nhân tố mới không ngừng xuất hiện, nên Hồ Chí Minh dù là thiên tài, chúng ta không có quyền là đòi hỏi ở Người mọi điều. Do đó, trên cơ sở di sản lý luận của Hồ Chí Minh, cần tăng cường tổng kết thực tiễn, bổ sung làm giàu thêm lý luận để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Đó vừa là bảo vệ vừa là phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực hiện những nội dung trên cần tuân thủ yêu cầu thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, Hồ Chí Minh khẳng định đây là nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin mà người cách mạng luôn phải nắm vững. Điều đó cũng hoàn toàn đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh. Người căn dặn: “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Vì vậy cho nên trong khi nhấn mạnh sự quan trọng của lý luận, đã nhiều lần đồng chí Lênin nhắc đi nhắc lại rằng lý luận cách mạng không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng; và lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng tạo; lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động”[2]. Do đó, quá trình bảo vệ, bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh không thể tách rời khỏi thực tiễn, phải bổ sung vào lý luận của Hồ Chí Minh những tư liệu mà vào thời mình Người chưa thể có được. Phải luôn biết vận dụng lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo tư tưởng của Người vào hoàn cảnh cụ thể trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó chính là điều kiện đảm bảo cho tư tưởng Hồ Chí Minh luôn gắn với thực tiễn, được bổ sung và phát triển trong thực tiễn, tiến cùng với thực tiễn. Đó chính là cách mà chúng ta thực hiện được di huấn của Người. Thông qua đó, từng bước làm rõ những quy luật phát triển, những bước đi, cách đi của cách mạng Việt Nam và làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, chúng ta cần phải tuân thủ các nguyên tắc, quan điểm: lịch sử - cụ thể; toàn diện, hệ thống; kế thừa, phát triển. Trong di sản đồ sộ của Hồ Chí Minh, muốn tìm một quan điểm, một câu nói để minh họa cho suy nghĩ chủ quan của một người nào đó thì hoàn toàn không thiếu. Nhưng như Người nói, nắm lý luận không chỉ đơn thuần ở câu chữ mà là ở tinh thần, bản chất. Nên điều quan trọng là phải tìm ra cái cốt lõi, cái điều đích thực mà tư tưởng của người chuyển tải. Do đó, khi nghiên cứu hệ quan điểm của Hồ Chí Minh phải luôn luôn bám sát với thực tiễn mà nó xuất hiện, cũng như đặt nó trong một chỉnh thể, trong hệ thống tư tưởng, trong cuộc đời đấu tranh cách mạng, trong sự nghiệp mà Hồ Chí Minh để lại. Từ đó để tránh những suy nghĩ “hiện đại hóa” một hay nhiều quan điểm cụ thể nào đó. Nhưng ngược lại, cũng không vì thế mà không thấy được tinh thần, phương pháp, phương pháp luận toát lên ở trong đó. Điều này đòi hỏi sự nghiên cứu công phu và nghiêm túc với tinh thần thực sự khoa học.

Bên cạnh đó, bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới cần phải có quan điểm toàn diện và hệ thống, vì tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm điểm toàn diện và sâu sắc. Điều đó có nghĩa, khi nhấn mạnh một nội dung nào đó của tư tưởng Hồ Chí Minh phải thấy được nó trong một chỉnh thể thống nhất, gắn với các quan điểm, nội dung khác. Nếu những kẻ chống phá thường đi sâu xé lẻ, chi tiết hóa để siêu hình hóa, thì chúng ta lại càng phải làm ngược lại để cung cấp một cái nhìn đúng đắn cho người tiếp nhận, vận dụng và phát triển.

Chỉ khi có cách nhìn toàn diện và hệ thống, chúng ta mới có thể kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh một cách hiệu quả. Thực tiễn của đất nước đang đặt ra rất nhiều vấn đề, do đó phải biết kế thừa những quan điểm của Hồ Chí Minh để tìm ra phương hướng cho quá trình đó. Đồng thời, trên cơ sở những dữ liệu mà thời đại cung cấp, dựa vào phương pháp, phương pháp luận Hồ Chí Minh đề có những kiến giải phù hợp, tìm lời giải đáp cho những vấn đề của chúng ta, phù hợp với bối cảnh đương đại. Vì vậy, chúng ta phải biết kế thừa, phải biết phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, và có biết phát triển tốt mới biết kế thừa tốt, biết “dĩ bất biến ứng vạn biến” cho phù hợp với thực tế.

Để bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới một cách có hiệu quả cần tập trung vào các biện pháp sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tập tư liệu về Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là điều cần thiết để khảng định và làm rõ thêm di sản của Người để lại, cũng như là căn cứ để bẻ gãy các luận điệu xuyên tạc thù địch. Thực tế, nguồn tư liệu về Hồ Chí Minh chúng ta có được là rất phong phú, đa dạng, nhưng chưa phải là đầy đủ. Vẫn còn rất nhiều khoảng thời gian trong quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh chúng ta rất thiếu tư liệu. Hai là, những bài nói, bài viết của người dù đã được sưu tầm và in trong Hồ Chí Minh toàn tập, nhưng vẫn còn nhiều tài liệu cần nghiên cứu, thẩm định để bổ sung. Vì vậy, càng có đầy đủ tư liệu về cuộc đời, tư tưởng của Người thì đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái về tư tưởng Hồ Chí Minh càng có hiệu quả cao. Với một cuộc đời oanh liệt, gian khổ và hi sinh, trong sáng và đẹp đẽ thì bất cứ sự thêm thắt nào cũng sẽ làm giảm độ chân thực về Hồ Chí Minh, không những vậy sẽ tạo sơ hở cho những kẻ chống phá.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các công trình nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Số lượng các công trình nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đến nay là vô cùng lớn, từ những chương trình, công trình cấp nhà nước đến những đề tài nghiên cứu các cấp và các bài báo khoa học. Trong đó có nhiều công trình mang tính lý luận cao, có giá trị mang tính tổng kết, hệ thống về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn có những hạn chế nhất định, nặng về số lượng, có nơi, có lúc chưa thực sự chú trọng vào chiều sâu. Điều này cũng là một hạn chế trong đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái về tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, thời gian tới cần phải đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh có chiều sâu với tư cách là một hệ thống tri thức khoa học, tránh tư tưởng chủ quan, gán ghép khiên cưỡng. Cần tăng cường trao đổi hợp tác giữa các cơ quan khoa học, các nhà nghiên cứu trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đưa việc học tập, làm theo tư tưởng của Người đi vào thực chất. Các cấp, cách ngành, các đơn vị, các lực lượng cần chú trọng hơn nữa tới việc thường xuyên đổi mới cả về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy hiệu quả hoàn thành công việc, tu dưỡng phấn đấu của cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân làm thước đo, tránh phô trương, hình thức, làm qua loa, đại khái cho xong rồi trật tự đâu lại vào đấy; làm cho những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi hoạt động, mọi mối quan hệ của cuộc sống, các đối tượng dân cư, tạo ra sức mạnh vật chất trong cải tạo xã hội.

Bốn là, quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong việc bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể nói, lực lượng tham gia nghiên cứu về Hồ Chí Minh hiện nay rất đông đảo, thuộc nhiều đối tượng ở các ngành và chuyên ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, để xây dựng được một chiến lược lâu dài, bài bản về việc bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, rất cần thiết phải kết hợp giữa điểm và diện. Bên cạnh, chú trọng số lượng thì rất cần thiết phải chú trọng chất lượng, xây dựng những nhà nghiên cứu thật sự tâm huyết, có tài, có tâm, có tầm trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Tạo những điều kiện thuận lợi cho lực lượng này cả về điều kiện làm việc, được cung cấp thông tin nhanh nhất để họ kịp thời xử lý và tìm ra hình thức đấu tranh, phản bác phù hợp, cũng như nghiên cứu phát triển.

Để nhóm chuyên gia hoạt động có hiệu quả thực tế, cần có quy chế cung cấp thông tin cho phép họ theo con đường nhanh nhất có thể để họ xử lý, tìm cách lập luận và tìm hình thức bài viết phản bác có sức thuyết phục nhất. Danh tính của tác giả bài viết cần được bảo đảm giữ bí mật, không để kẻ địch biết tìm cách lung lạc, mua chuộc hoặc nói xấu, bôi nhọ cả về mặt nhân cách và đời sống riêng tư.

Đồng thời, nhóm chuyên gia cũng cần được hỗ trợ thích đáng về tài chính để họ đủ điều kiện hoạt động. Về lâu dài, phải có kế hoạch xây dựng đội ngũ chuyên gia không kiêm nhiệm, toàn tâm, toàn ý nghiên cứu các loại luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh, tham mưu cho Đảng và các cơ quan chức năng xây dựng chiến lược đấu tranh với những hình thức, biện pháp có hiệu quả nhất, bảo vệ sự trong sáng của cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Quá đó, lực lượng chuyên gia cũng đi sâu, nghiên cứu một cách toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh, để làm rõ những nội dung chưa rõ, làm sâu những nội dung chưa sâu, chỉ rõ những vấn đề có tính lịch sử và những vấn đề có tính phương pháp và phương pháp luận. Vạch rõ cách thức, biện pháp trong vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Như vậy, bảo về và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh là một vấn đề vừa cấp bách vừa lâu lài, là một đòi hỏi của cuộc sống và sự phát triển đất nước cũng như sự nghiệp cách mạng. Đây là một quá trình cần phải được nghiên cứu công phu, kế hoạch bài bản và tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, thiết thực với những cách thức đa dạng, linh hoạt nhạy bén. Đồng thời điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

 

Thượng tá Lê Văn Cao

Phó Chủ nhiệm Chính trị,  Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, Quân khu 2

---------------------------------------------------------------------

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

3. Cục Tuyên Huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội nhân văn quân sự, Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017.

4. Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017.

5. Mạch Quang Thắng (Chủ biên), Hồ Chí Minh Nhà cách mạng sáng tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

6. Hội dồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

7. Song Thành, Hồ Chí Minh Nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

8. Trần Bạch Đằng, Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

9. Bùi Đình Phong, Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.

10. Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi, Nxb Khoa học Xã hội, 2008.

11. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

12. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 88.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 11, tr.95.


Nguồn: Ban Biên tập
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.478
Hôm qua : 2.611
Tháng 07 : 64.353
Năm 2024 : 569.699